Uudet tieteelliset teoriat

“Korkein Tietoisuus on maailmojen luoja, säilyttäjä ja tuhoaja. Mikään ei ole Hänen ulkopuolellaan:”

Mikrovitateoria ja aika-avaruutta koskevat tieteelliset teoriat tulevat kehittämään teknologiaa ihmiskunnan hyväksi. Mikrovitateoria asettaa haasteita mm. ydinfysiikalle, kemialle, lääketieteelle ja psykologialle. Kun opitaan tuntemaan tämä tiede, voidaan saada paljon hyvää ai­kaan kaikkien elävien olentojen elämään.

Mikrovitateoria

Mikrovita on Shrii Shrii Anandamurtin vuonna 1986 antama uusi teoria aineen pienimmästä elävästä hiukkasesta. Mikro tarkoittaa pientä, vita tarkoittaa elämää. Mikrovitat ovat elämän rakennuspalikoita; elävä aines rakentuu mikrovitoista, maailmankaikkeuden pienimmistä hiukkasista. Maetreyii Ma on intuitiivisten viestien kautta antanut lisätietoa tästä biologian ja ydinfysiikan rajamaille sijoittuvasta mystisestä oliosta.

Kun opitaan ymmärtämään mikrovitojen luonne ja rakenne, voivat elävät olennot hyötyä siitä suuresti. Esimerkiksi meditoimalla ihmiset lisäävät elämänvoimaansa ja mielensä hienosyis­ten kerrosten kehitystä. Heidän olemuksensa tulee hienosyisemmäksi ja vähemmän fyysiseksi, hieno­syisemmät psyykkiset alueet kehittyvät. Mitä tällöin tapahtuu? Mikrovitojen määrä heidän kentässään kasvaa, elämänvoima tihentyy, mikrovitat tiivistyvät.

Mikrovitahiukkasia on kolmea tiheysluok­kaa. Ensimmäisen tiheysluokan hiukkaset voidaan nähdä hyvin tarkalla mikroskoopilla. Niiden jälki voidaan havaita voimakkaan suurennuksen avulla. Ne ovat niin pieniä, että jopa elektroneja ja proto­neja voidaan pitää niihin verrattuna suurina. Kuitenkin niil­lä on mitä suurin vaikutus eri tyyppisten atomira­kenteiden kehittymisessä.

Seuraavan tiheysluokan mik­rovitoja ei voi nähdä paljaalla silmällä eikä mikros­koopilla, koska ne ovat niin hienojakoisia, että niiltä puuttuu fyysinen aines. Vaikka ne ovat fyysisen ra­jamailla, ne sijaitsevat aivan psyykkisen ja fyysisen energian välissä, näiden kahden energeetti­sen voiman keskivaiheilla. Siten niitä ei voi nähdä kehittyneimmälläkään mikroskoopilla, mutta niiden olemassaolo voidaan mitata.

Kolmas mikrovitaluokka ei ole lainkaan fyysinen vaan sijaitsee psyykkisellä alueella. Psyykkiset mikrovitat liikkuvat tämän ilmen­tyneen maailmankaikkeuden inferentiaaliaalloilla (aalloilla, jotka syntyvät toisiaan vahvistavien aaltojen yhdistyessä) ja muodostavat ne. Hienosyiset ideat ratsastavat tä­män kolmannen tiheysluokan mikrovitojen muodostamilla aalloilla. Kosminen Mieli operoi ilmentyneen maailmankaik­keuden psyykkisessä kerroksessa tämän luokan mikrovitojen muodostamilla inferentiaaliaalloilla. Jos jollakin on hieno idea, voi olla varma, että tätä mikrovitaa on runsaasti tuon idean ympärillä, tuo idea muodostuu mikrovitasta.

Media, jolla Kosminen Mieli ratsastaa vaikuttaakseen ilmentyneeseen maailmankaikkeuteen, on mikrovitat. Ne tulevat psyykkis-henkisten värähtelyjen muodossa, sitten niistä tulee ideoita, sitten ne saapuvat fyysiselle tasolle. Tämän prosessin tapahtuessa media, jossa Kosminen Mieli suorittaa tämän mentaalisen toiminnan, on mikrovitat. Ne ovat Kosmisen Mielen media.

Mikrovitat ovat myös ihmisten ideoiden media. Eläinten, kasvien ja ihmisten ajatuksilla on myös oltava media. Ne voivat tulla aivojen fyysisestä rakenteesta, mieli voi prosessoida niitä, mutta mikä on media, jolla mielen ideat, jolla ajatukset, tunteet ja havainnot ratsastavat? Mediana ovat jälleen kerran mikrovitat. Siten nämä elämän pienenpienet hiukkaset muodostavat tämän maailmankaikkeuden inferentiaaliset mentaaliset aallot.

Ne ovat myös evoluutioprosessin oleellinen aines. Ajatellaan että fyysisellä tasolla DNA ja RNA sisältävät elävien olentojen fyysisen koodauksen. Mutta mikä koodaa DNA:n ja RNA:n? Ne ovat elämän rakennuspalikoita, rakennuskoodeja ja mistä nämä elämän rakennuskoodit ovat muodostuneet? Ne ovat muodostuneet mikrovitoista. Mikrovitat ovat elämän rakennuspalikoita. Niinpä DNA, RNA, kaikki niitä muodostavat molekyylit ja atomit ovat mikrovitojen rakentamia, niiden vaikutuksen alaisia. Tällä tavoin mikrovitat kuljettavat elämänvoimaa ja kaikki geneettiset koodit ovat mikrovitojen rakentamia.

Voidaankin kysyä, muodostaako mikrovita kaiken? Niin ei voida sanoa. On kyseessä elävä aines. Koko olemassaolo sijaitsee Kosmisessa Mielessä. Se on Kosmisen Mielen ajatusprojektiota. Siten eräässä mielessä kaikki ilmentynyt olemassaolo on elävää, mutta tämän elämän laatu ja ominaisuudet vaihtelevat. Joissakin evoluutiosyklin kohdissa tämä Kosmisen Mielen mentaalinen aalto karkeutuu viideksi tekijäksi. Sitten noista tekijöistä tulee fyysinen maailmankaikkeus ja tästä fyysisestä maailmankaikkeudesta tiettyjen törmäysten ja koheesioprosessien, tiettyjen hankaus- ja jänniteprosessien kautta syntyy elämä. Ja tässä kohtaa syntyvät mikrovitat. Ne ovat osa evoluutioprosessia, joka johtaa kohti Kosmista Mieltä. Ne eivät ole niinkään tekemisissä Saincaran, Kosmisen Mielen ulospäin suuntautuvan prosessin kanssa kuin Pratisaincaran, evoluution sisäänpäin, kohti Kosmista Ydintä, suuntautuvan vaiheen kanssa. Ne ovat vitaalisia, vitaalista elämänvoimaa. Mitä tarkoittaa vitaalinen? Vita, vitalis, vitaalinen on elämän ydinolemus. Mikrovitat muodostavat tämän elämän ydinolemuksen.

Elämän muodostuessa mieli muodostuu. Ne syntyvät yhdessä. Elämän kehittyminen on mielen kehittymistä. Se on alku mielen kehittymiselle aineesta ja kun mieli kehittyy, mikrovitat kehittyvät. Ideat kulkeutuvat mikrovitojen inferentiaaliaalloilla. Mieli on muodostunut mikrovitoista, yksikkömieli on muodostunut, Kosminen Mieli on muodostunut sen inferentiaalisessa muodossa. Nämä mikrovitahiukkaset ilmentyvät karkeimmillaan varsinaisella fyysisellä alueella. Ne vaikuttavat atomien rakenteeseen, ne vaikuttavat alkeishiukkasiin. ne toimivat eräänlaisena alkeishiukkasten koodausmekanismina.

Positiiviset ja negatiiviset mikrovitat

Silloin kun positiivisia mikrovitoja on runsaasti, kun on elämänvoiman virtausta, joka edistää elollisen aineksen hyvinvointia, syntyy positiivisia ajatuksia, positiivisia tunteita ja hyvää terveyttä. Positiivisten mikrovitojen lisääminen vaikuttaa koko järjestelmään. Vaikutus ulottuu sekä mentaalisiin että fyysisiin rakenteisiin.

Negatiivisiset mikrovitat rappeuttavat elävien olentojen elämää. Kun niitä lisätään ympäristöön, syntyy fyysisessä rakenteessa  joko epämiellyttäviä tuntemuksia tai sairautta.

Kun positiivisia mikrovitoja lisätään ympäristöön, tuntevat elolliset olennot itsensä onnellisiksi, hyvinvoiviksi ja heidän fyysinen terveytensä kohenee. Negatiiviset mikrovitat saavat heidät tuntemaan, että he ovat vaikeuksissa elämässään, tuntevat olevansa ahtaalla ja  olonsa sairaiksi. Useimmiten esiintyy fyysisiä merkkejä ja oireita.

Siksi on hyvin tärkeää, onko ympäristössä runsaasti positiivisia mikrovitoja vai onko siellä enemmän negatiivisia mikrovitoja. Jos ympäristössä on negatiivisia mikrovitoja, kehossa saattaa olla viruksia. Nämä pienet elämänmuodot (virukset) eivät edistä monimutkaisten elämänmuotojen kehitystä. Ne ovat negatiivisia mikrovitoja, koska ne rappeuttavat monimutkaisempia elollisia rakenteita. Ne aiheuttavat kehon sairautta ja mielen heikkoutta.

Positiiviset mikrovitat siirtyvät useimmiten henkisten aaltojen välityksellä. Henkiset värähtelyt ja ajatusaallot tuottavat positiivisia mikrovitoja. Nämä tuovat mukanaan mentaalista ja fyysistä terveyttä samoin kuin henkisiä ajatuksia ja tuntemuksia.

Nämä mikrovitat voivat jopa saada alkunsa taivaankappaleilta. Taivaankappaleiden tietty muoto voi lisätä positiivisten mikrovitojen tai negatiivisten mikrovitojen muodostumista. Mikrovitat voivat myös matkata avaruudessa samalla tavoin kellumalla kuin asteroidivyöhyke. Tällaiset mikrovitavyöhykkeet voivat myös elää avaruuden tyhjiössä. Ne eivät tarvitse elääkseen happea tai minkäänlaista fyysistä ainetta, kuten monimutkaiset elämänmuodot. Ne voivat olla niin hienosyisiä, ettei niillä kaiken lisäksi ole edes fyysistä rakennetta. Niinpä ne voivat virrata maailmankaikkeudessa tiettyinä ryhmittyminä, ja on mahdollista, että jokin tietty planeetta kulkee sellaisen vyöhykkeen, alueen läpi, missä nämä positiiviset tai negatiiviset mikrovitamuodot oleskelevat. Tämä vaikuttaa kauttaaltaan tuon planeetan tai aluksen elollisiin olentoihin.

Mutta näitä ulkoisia muuttujia voidaan torjua tieteellisten menetelmien kehittyessä lisäämällä positiivisia mikrovitoja tiettyyn ympäristöön ja voidaan kehittää suojia, jotka suodattavat ei-toivotut taajuudet. Sillä mikrovitat matkaavat ajatusaalloilla, ja nämä etenevät hyvin korkeilla taajuuksilla. Ne voidaan havaita vain erittäin kehittyneen teknologian avulla.

Teoria aika-avaruudesta ja moniulotteisesta maailmankaikkeudesta

 

Miten avaruudessa matkustavat rodut pystyvät kulkemaan avaruuden pitkiä matkoja?Kykenevätkö he jotenkin matkustamaan valon nopeutta suuremmilla nopeuksilla? Jos on näin, kuinka on mahdollista ylittää ne rajat, jotka aineella on nykyisen käsityksen mukaan?

On muistettava, että sekä aika että avaruus poimuttuvat. Nykyinen teknologia ei ymmärrä täysin aika-avaruusteoriaa ja sen tähden tämä on käsittämätöntä. Kun kuljetaan pitkiä matkoja, on ymmärrettävä halkeamat ja poimuttumismallit ja kyettävä käyttämään niitä hyväksi. Silloin alus voi olla tässä ja kuljettuaan poimuun se on hetkessä 50 valovuoden päässä. Mutta tämä teknologia on kaukana nykyisestä käsityskyvystä tällä planeetalla. Ei ymmärretä avaruuden rakennetta. Sen tähden se on käsittämätöntä.

Avaruus ja aika eivät ole lineaarisia. Viisikymmentä valovuotta on vain 50 valovuotta suoraviivaisesti, mutta mikään ei ole suoraa moniulotteisessa, monitahoisessa maailmankaikkeudessa. Tällainen matkustaminen ei ole vaikeaa. Se on vain käsityskykynne ulottumattomissa. Mutta mitä tulee kommunikointiin, sen jälkeen kun halkeamaa on käytetty, se siirtyy ja et voi kommunikoida takaisin. Niinpä galaksien välistä hyvin laaja-alaista kommunikointia varten on perustettu tiettyjä väliasemia välittämään kommunikointia. Mutta tietyn kohdan jälkeen se on hyödytöntä. Vain ne, jotka kulkevat halkeamasta, voivat kommunikoida keskenään.

Mitä tulee psyykkiseen kommunikointiin, mitkään avaruuden vääristymät eivät
vaikuta siihen. Ainoastaan aikahalkeamat vaikuttavat tähän. Niinpä tällaista
kommunikointimuotoa voidaan käyttää koko galaksissa, mutta kaikilla avaruudessa
matkustavilla roduilla ei ole tätä kykyä.

Halkeama on eräänlainen avaruuspoimun reuna, mistä voidaan hypätä toisesta paikasta toiseen. Halkeamat liikkuvat aina, muuttuvat aina niinkuin valtameren aallot. Sinun on ymmärrettävä niitä voidaksesi käyttää niitä hyväksi. Se on tiedettä, hyvin tutkittua ja huolellisia laskelmia on tehtävä hypättäessä halkeaman läpi. Niinpä poimu on avaruusmuoto, joka muuttuu jatkuvasti – toisinaan nopeasti, toisinaan vuosituhansien kuluessa. Halkeama on kohta, missä avaruuspoimuun voi mennä ja kulkea sen läpi.

On myös aikapoimuja, mutta niiden ominaisuudet ovat erilaisia, ajassa matkustaminen on myös mahdollista mutta monimutkaisempaa. Se on moniulotteista. Ajassa voidaan matkustaa ja myös avaruudessa. Jos kummankin halki matkustetaan yhtä aikaa, voidaan havaita, että toisessa maailmankaikkeudessa on yhdenlainen ilmenemismuoto ja sitten toisessa aivan toisenlainen.

Sanottakoon vain, että aika ja avaruus ovat kummatkin muovailtavia, ja niiden halki voidaan matkustaa, mutta nykyinen tiede ei käsitä niitä täysin, eivätkä niitä täysin ymmärrä monet avaruudessa matkaavat rodutkaan, jotka vain osittain käyttävät hyväkseen tämän maailmankaikkeuden valtavia mahdollisuuksia, koska viime kädessä se on psyykkinen ilmaisu, ei fyysinen. Lokat ovat hyvin todellisia.

Miten ulottuvuudet, tasot ja maailmankaikkeudet määritetään? 

Jos puhutaan ulottuvuuksista, tasoista ja maailmankaikkeuksista, silloin on myös puhuttava lokista ja koshista. Kun kulakundalini liikkuu muladhara cakrasta sahasrara cakraan, koko maailmankaikkeuden voima ja ilmaisu sisältyvät tuohon liikkeeseen. Niinpä jos siirryt peruseloonjäämisestä puhtaaseen turmeltumattomaan Kosmiseen Tietoisuuteen, matkalla on tiettyjä vaiheita, tiettyjä rakenteita.

Tässä materiaalisessa maailmankaikkeudessa on moniulotteisia tahoja. Niinpä toisessa ulottuvuudessa voi olla tietynlainen ilmaisu ja toisessa ulottuvuudessa voi olla erilainen ilmaisu. Siten huomaat, että tämä suurenmoinen maailmankaikkeus on valtavan laaja. Pienimmässä atomissa on taas mikrokosminen maailma, jossa on paljon tilaa, niin monta olemassaoloa.

Niinpä on sitä, mikä on laajaa, mikä on mielikuvituksen tuolla puolen ja sitä mikä on pientä ja pikkuruista, mikä on käsityskyvyn tuolla puolen, ja kaikki nämä moniulotteiset muodot ovat olemassa samanaikaisesti samassa maailmankaikkeudessa. Mutta samanaikaisesti tässä olemassaolossa on muita maailmankaikkeuksia ehkä jopa samassa paikassa, eri ajassa tai samassa ajassa mutta eri ulottuvuudessa. Niinpä nämä moniulotteiset maailmankaikkeudet ovat olemassa samanaikaisesti, mutta niiden fysiikan peruslait eroavat. Toiset voivat olla puhtaasti hiileen perustuvia, toiset voivat olla täysin astraalisia, mentaalisia projektioita, ei fyysisiä projektioita.

Tämä koko maailmankaikkeus on muodostunut mielestä. Kaikki maailmankaikkeudet ovat muodostuneet mielestä. Ei ole mitään muuta kuin Kosminen Mieli, voit kutsua sitä fyysiseksi, mutta sanoisin, että se on vain tiivistynyttä mieltä, joka toimii matalimmalla, hitaimmalla aallonpituudella. Niinpä on samanaikaisesti noita entiteettejä ja noita ilmaisuja, noita elämänmuotoja, jotka toimivat hitailla aallonpituuksilla, keskiaallonpituuksilla ja hyvin nopeilla aallonpituuksilla. Aallonpituudet eroavat siinä, että ne ovat samanaikaisesti olemassa, mutta ne eivät näe toisiaan, ne eivät koe toisiaan. Jokaiselle niille tuota toista ei ole olemassa, ja miksi on näin?

Koska aallonpituudet eivät ole yhteneväisiä, tanmatrat eivät kohtaa. Niinpä voisit sanoa, että hitaimman aallonpituuden entiteetit ovat toisessa maailmankaikkeudessa ja keskimmäisen aallonpituuden entiteetit toisessa maailmankaikkeudessa ja ne, joilla on hyvin hienosyiset, hyvin nopeat aallonpituudet, ovat vielä eri maailmankaikkeudessa. Niinpä on fyysinen, astraalinen ja kausaalinen maailmankaikkeus. Jokaisessa näissä maailmankaikkeuksissa on tuon tietyn olemassaolon johtava entiteetti, jumala. Mutta kaikki nämä aallonpituudet ja kaikki nämä jumalat ovat olemassa Kosmisessa Mielessä. Ne ovat kaikki Parama Purusan monitahoisia ilmauksia.

Kun on kyse aikasiirtymästä, esimerkiksi on yksi maailmankaikkeus. Sitten tuo maailmankaikkeus vetäytyy pois, se lakkaa olemasta. Ja jälleen ikuisuuksia myöhemmin muodostuu toinen maailmankaikkeus. Tämä on aikasekvenssi ja niinpä nämä maailmankaikkeudet ovat kummatkin olemassa eri aikoina, mutta ne kummatkin ovat olemassa. Ja koska aika on lineaarinen vain yhdessä olemassaolon kerroksessa, toisessa olemassaolon kerroksessa aika ei enää ole lineaarinen. Silloin näihin maailmankaikkeuksiin voi päästä samanaikaisesti, vaikka ne näyttävät olevan eri ajassa ja sen tähden ne eivät konvergoi johtuen aikaelementin eroista. Niinpä ne eivät ole eri ulottuvuuksia vaan eri maailmankaikkeuksia, joita erottaa aikaeste, olemassaolon tietyllä taajuudella. Ulottuvuussiirtymä, ulottuvuuksien väliset raja-aidat ovat taajuuksien välisiä raja-aitoja.

On olemassa entiteettejä, jotka voivat elää astraalimaailmassa tai hienosyisessä kausaalimaailmassa. He voivat matkata ajassa ja avaruudessa eri tavoin kuin ne entiteetit, jotka elävät fyysisessä maailmassa, ja heidän maailmankaikkeutensa voi näyttää aivan erilaiselta. Heidän toimintansa voivat näyttää epätavallisilta, mutta heille ne ovat tavallisia, ja ne entiteetit, jotka ovat hienosyisemmällä taajuudella, kykenevät pääsemään paremmin matalammille taajuuksille kuin hienosyisemmille taajuuksille.

Esimerkiksi fyysisten olentojen on hyvin vaikea päästä keski- tai korkeataajuisille aallonpituuksille. Mutta niillä, jotka ovat keskitaajuisilla aallonpituuksilla ei ole vaikeuksia päästä fyysiselle alueelle. Mutta keskitaajuisilla aallonpituuksilla olevilla on suuria vaikeuksia päästä hyvin korkeataajuisille aalloille. Mutta ne, jotka ovat korkeataajuisella aallonpituudella, ovat tietoisia sekä matalien että keskipitkien aallonpituuksien olemassaolosta. Kuitenkaan mitkään näistä olennoista eivät yleensä ole paljoakaan tekemisissä toistensa kanssa, he käyttävät omaa taajuuttansa.

Kun ihmiset kuolevat, kun yksikkömielet poistuvat fyysisestä maailmankaikkeudesta, ne voivat matkustaa keskipitkillä aallonpituuksilla ja säilyttää jonkin verran tietoisuutta. Mutta on myös niitä entiteettejä, jotka asuvat ja ajattelevat tuolla aallonpituudella, ja näissä pääryhmissä on alaryhmiä, alaulottuvuuksia. Niinpä tämä aihe on kiinnostava, mutta sillä on vähän merkitystä ihmisten päivittäiseen elämään. Se voi olla mitä tärkeintä, kun sitä käytetään yhteydenottoon, intrapsyykkiseen kontaktiin entiteettien kanssa, jotka ovat kerrannaisulottuvuuksista tai vastaavista maailmankaikkeuksista, mikä tarkoittaa maailmankaikkeuksia, joita jakaa aikakehys yhdessä ulottuvuudessa. Mutta koska aika ei ole pysyvää, toisessa ulottuvuudessa se ei ehkä ole sama, ja yhteys voidaan luoda yhden ajan ja toisen ajan välille. Aika ja avaruus eivät ole niin kiinteitä kuin miltä ne näyttävät. Ne ovat epävakaampia.

Niinpä on niitä olentoja, jotka ovat olemassa moniulotteisesti ja välittävät tietoa ja informaatiota toisesta ulottuvuudesta toiseen lisätäkseen niiden olentojen hyvinvointia, jotka elävät tuossa matalataajuisessa ulottuvuudessa. Tätä tapahtuu ja kuten olen sanonut, intrapsyykkinen kommunikaatio on kaikkein joustavin kommunikaatiomuoto. Se on suhteellisen helppoa ja monet näistä entiteeteistä ilmaisevat itseään tällaisen kommunikaation kautta. Ja he voivat ilmaista itseään moniulotteisesti, niin että voi tuntua siltä, että vastaanottaa viestejä toisen olemassaolon olennoilta tai olennoilta, jotka ovat vieraita tälle tietylle ajalle tai tälle tietylle paikalle.

On niitä jotka ovat puhuneet negatiivisista maailmankaikkeuksista, negatiivisesta aineesta, antimateria-maailmankaikkeuksista ja antimateria-aineesta, antimateria-vastakohdista. Sanoisin, että tätä ei ole olemassa. On kyllä antimateriaa, mutta ei ole käänteistä todellisuutta. Ulottuvuus- ja aikasiirtymät luovat tämän maailmankaikkeuden monitahoiset kerrokset.

Niinpä voi olla. että yhteys voi tulla kaukaisesta paikasta, mutta se voi myös tulla kaukaisesta ajasta. Tai ehkä samasta paikasta, mutta ulottuvuudeltaan eri olemassaolon kerroksesta. Ja kun elävä olento alkaa herättää kulakundalinia, kundaliinivoimaa, silloin hänen mentaalinen kykynsä tulee tietoiseksi enemmästä kuin vain henkiinjäämisestä fyysisessä maailmassa ja hän tulee tietoiseksi tämän maailmankaikkeuden moniulotteisista tahoista. Kun kulakundalini alkaa nousta tietyn kohdan yläpuolelle, silloin voidaan päästä keskipitkien aaltojen astraalienergioihin, ja kun kulakundalini kohoaa vielä hienosyisemmälle tasolle, silloin päästään noille hyvin hienosyisille aallonpituuksille ja ajina cakra saavutetaan. Kulakundaliinin kehitystasosta johtuu pääsy näihin ulottuvuuksiin.

Niinpä tässä moniulotteisessa rakenteessa on seitsemän lokaa, seitsemän maailmaa, seitsemän olemassaolon kerrosta. Kuten on seitsemän lokaa on viisi koshaa, yksilömielen viisi kerrosta ja pääsy Kosmiseen Mieleen ja Kosmiseen Tietoisuuteen. Siispä on lokat ja koshat. Koshat ovat peilikuvia, Kosmisen Mielen heijastuksia yksikkömielessä. Nämä lokat ovat hyvin todellisia, ne ovat moniulotteisia. Ne eivät ole vain käsitteitä. Ne ovat samanaikaisesti eri taajuuksilla. Kun henkilön taajuus sopii yhteen tietyn lokan kanssa, hänellä on pääsy tuohon lokaan jossain määrin, aivan kuten noilla satyalokan ihmisillä on pääsy matalataajuisempiin lokiin.

Tämä aihe on hieman monimutkainen ihmismielelle, koska ihmismieli pyrkii
ajattelemaan yksipuolisesti, lineaarisesti ja tämä ei ole lineaarinen maailmankaikkeus. Se on monitahoinen ja moniulotteinen. Niinpä lineaariset, älylliset käsitteenmuodostukset eivät ilmaise riittävästi tämän maailmankaikkeuden moniulotteista rakennetta.

Lue lisää mikrovitasta, lokista ja koshista: Joogan viisautta tantratieteen valossa