” Palvellessasi toisia luotuja opit ymmärtämään, että yhden onnellisuus ei ole toisen onnellisuutta tärkeämpi. Ymmärrät, että kaikki etsivät onnea, kaipaavat ja kärsivät. Tällä tavalla opit myötätuntoa.” Hiljaisuuden kuiskaus

 

Humanismi-käsitteellä viitataan sellaiseen ajatusmaailmaan ja toimintaan, jossa vallitsee ihmisen etu ja ihmisen hyvinvointia käytetään sosiaalisen hyvän mittarina.

Uushumanismi on Shrii Shrii Anandamurtin nimitys laajennetulle humanismin muodolle, joka pitää sisällään kaikki ihmiset, eläimet, kasvit ja muun luonnon. Se tarjoaa perustan yhtenäiselle ihmiskunnalle, joka oivaltaa kaiken elollisen ykseyden ja pitää kaikkia luontokappaleita yhden ja saman Tietoisuuden ilmenemismuotona. Tämä näkemys luo vankan yhteyden ihmisten ja ympäröivän maailman välille. Se  torjuu kaikki ismit ja dogmat,  jotka jakavat ihmisiä ja erottavat heidät luonnosta.

Uushumanismi luo perustan yhdentyvälle ihmiskunnalle ja sen jatkuvalle kehitykselle. Se ei erottele eläviä olentoja tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin, vaan kaikkien hyvinvointi on yhtä tärkeää. Uushumanistisen ajatusmaailman omaksuminen merkitsee myös sitä, että mikään ryhmä ei enää dominoi toisia, vaan ihmiset neuvottelevat asioista ja tekevät yhteistyötä. Ihmisiä rohkaistaan itsensä fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen ilmaisemiseen ja kehittämiseen. Kaiken elämän kunnioittaminen tuo yhteiskuntaan ekologisen harmonian, poistaa riiston ja sodat. Uushumanistinen arvomaailma on terveen ja kukoistavan yhteiskunnan perusta.

”Ihmisillä on paikkansa maailmassa kuten on eläimillä, metsän puilla ja meren eliöillä. Kaikki ovat yhden jakamattoman olemassaolon osasia. Kun muistetaan kaiken elämän pohjimmainen ykseys ja kaikkia olentoja kohdellaan kunnioituksella, vallitsee yhteiskunnassa samanarvoisuus ja tasapaino. Toisen kehittyminen ei johda toisen tukahduttamiseen.”

”Kun ihminen tiedostaa kaikkien olentojen piilevän ykseyden Tietoisuudessa, syntyvät teot ja asenteet, jotka edistävät kaikkien olentojen hyvinvointia.”

”Uushumanistilla on universaalinen suhtautumistapa. Ja tämän perusteella hänellä on syvä kunnioitus tuota yhtä ja samaa Tietoisuutta kohtaan, joka on kaiken ilmentyneen takana, syvä kunnioitus elämän sisintä olemusta kohtaan, joka ilmenee kaikissa olennoissa. Ja siten tunnet kunnioitusta maata kohtaan, jossa asut ja joka antaa sinulle suojan, kasveja kohtaan, puita kohtaan, eläimiä kohtaan, joiden kanssa jaat tämän planeetan ja kaikkia veljiäsi ja sisariasi kohtaan – koko ihmiskuntaa, kaikkia tämän maailman ihmisiä kohtaan.”

”Kaikki olennot rakastavat elämäänsä, kaikki olennot haluavat pysyä hengissä, kaikki olennot haluavat löytää onnen. Se miten onnea etsitään voi vaihdella eri olentojen välillä, mutta onnellisuuden etsintä on luontaista jokaiselle elolliselle olennolle. Eivät vain ihmiset, vaan kaikki elolliset olennot haluavat, että niitä kohdellaan kunnioittavasti. Uushumanisti huolehtii kaikkien hyvinvoinnista ajatuksin, sanoin ja teoin. Planeetan kehittyneimpänä lajina ihmisellä on velvollisuus huolehtia kanssaeläjistään eläin- ja kasvikunnassa sekä velvollisuus huolehtia luonnon tasapainon säilymisestä ettei mikään olento kärsisi tarpeettomasti.”

Maetreyii Ma

Tilaa kaupastamme: Uushumanismi – arvoperusta yhteiskunnalle

Lue lisää: Visio paremmasta maailmasta


Tilaa kaupastamme: Visio paremmasta maailmasta