Prout

Edistyksellisen hyödyntämisen teoria


Uuden henkisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää kokonaisvaltaista muutosta ihmisten tietoisuudessa: universaalien ja uushumanististen ajatusten omaksumista. Pelkästään paikkaamalla nykyisiä järjestelmiä ei tätä muutosta voida saavuttaa.
 

”Ei voida puhua henkisyydestä ja olla välittämättä yhteiskunnan tilasta”

Prout eli Progressive Utilization Theory on henkisille ja moraalisille arvoille perustuva yhteiskuntafilosofia, joka rakentuu uushumanistisille arvomaailmalle. Prout edellyttää universaalista näkemystä ja maapallon resurssien järkiperäistä jakamista. Proutin näkemykseen sisältyy mm. talousdemokratia, joka tähtää talouden paikalliseen hallintaan, ja moraalinen hallintojärjestelmä paikallishallinnosta aina globaaliselle tasolle.

Nykyinen globalisoitunut taloutemme perustuu ahneuteen. Se perustuu pelkoon, se perustuu yhden ryhmän valtaan. Ihmiskunnassa on tähän päivään asti vallinnut vallan ja alistamisen paradigmat, ja tämä on muodostanut yhteiskunnan perustan. Se perustuu pohjimmiltaan eläimeen, joka tuntee olevansa uhattu ja jonka tulee hallita toisia hankkiakseen itselleen varman aseman....Mutta älykkyys ja inhimillisyys kasvavat ja kehittyvät. Ihmiset alkavat oivaltamaan että tämä ei ole oikea tapa selviytyä hengissä.

Proutin periaatteet pohjautuvat luonnonjärjestyksen perusrakenteeseen: yhteiskunta ei ole erillään biologisesta elämästä, ne lait jotka hallitsevat ekologista järjestystä hallitsevat myös yhteiskunnallis-taloudellista järjestystä. On olemassa universaalinen elämänvoiman rakennemalli, joka säilyttää harmonian kaikkialla luomakunnassa. Proutin perusperiaatteet kuvastavat tätä universaalista rakennemallia inhimillisen kehityksen alueella säilyttäen tasapainon josta syntyy rauha, kasvu, runsaus ja elinvoima.
 

”Ylittäkää kaikki ismit ja muodostakaa yksi maailmanperhe, joka yhdistyy rakkaudessa."

"Pitäkää huolta toinen toisistanne ja kaikista elävistä olennoista, jotka jakavat tämän planeetan kanssanne!”

Proutin viisi perusperiaatetta


1. Kenenkään henkilön ei tule sallia koota mitään fyysistä vaurautta ilman kollektiivisen elimen selvää lupaa tai hyväksyntää.

Maailmankaikkeus on kaikkien yhteistä omaisuutta. Kaikilla ihmisillä on käyttöoikeus,  ja kukaan ei voi vaatia ehdotonta omistusoikeutta toisten ihmisten perustarpeiden kustannuksella. Aineellisten rikkauksien kokoamista rajoitetaan, koska ne ovat luonteeltaan rajallisia.

2. Maailmankaikkeuden aineellisia, yliaineellisia ja henkisiä  voimavaroja tulee hyödyntää maksimaalisesti ja ne tulisi jakaa järkiperäisesti.

Aineelliset voimavarat tarkoittavat maailmankaikkeuden kiinteitä, nestemäisiä, valo-, kaasu- ja eetteritekijöitä. Maaperään, veteen, ilmakehään ja eetteriin kätkeytyvät voimavarat odottavat vielä hyödyntämistään. Aineelliset varat ovat rajalliset. Sen jälkeen kun kaikkien perustoimeentulo on turvattu, ylimäärä tulisi jakaa ihmisten kykyjen, ponnistusten ja yhteiskunnan hyväksi koituneen työn perusteella. Kaikkien ihmisten tarpeet eivät ole samat; lisäksi tarpeet vaihtelevat ajassa, paikassa ja henkilössä tapahtuvien muutosten myötä. Vaikka minimi- ja maksimipalkkojen välillä tulee  olla ero, tätä eroa tulee pyrkiä kuromaan pienemmäki, joskaan ei koskaan poistaa kokonaan. Jos niin olisi, seurauksena olisi  kehityksen pysähtyminen. Taloudelliset kannustimet ovat oleellinen tekijä motiivien luomisessa ihmisten työskentelylle.
Yliaineelliset voimavarat merkitsevät kosmisen mielen eri kerroksiin kätkeytyvää potentiaalia alinta materiaalista kerrosta lukuunottamatta. Kaikki hienosyiset ilmaisut, tieto ja voimat, jotka voidaan ilmaista psyykkisen alueen kautta, kuuluvat tähän luokkaan. Henkiset voimavarat tarkoittavat henkisen aallon kollektiivista virtaa. Sitä voidaan käyttää henkisen ilmapiirin luomiseen yhteiskunnassa. ( Esim. TM-mietiskelijöiden joogalentäjien ympäristön harmonisoimisoperaatiot sekä muut erilaiset yhteiset henkiset harjoitukset, mietiskely ja henkinen musiikki.)

3. Yksilön ja yhteiskunnan fyysisiä, metafyysisiä ja henkisiä voimavaroja tulisi hyödyntää maksimaalisesti.

Yksilön metafyysiset voimavarat tarkoittavat älyllisiä  ja intuitiivisia kykyjä. Eräillä on kyky tuottaa taidetta ja musiikkia ja toisilla kyky tehdä uusia keksintöjä. Henkiset voimavarat tarkoittavat sitä tietoa ja kykyjä, joita ihminen saa, kun yksikkömieli sulautuu kosmiseen mieleen. Yksilön tulee saada yhteiskunnassa täydet mahdollisuudet kykyjensä kehittämiseen. Kaikkia kykyjä tulisi käyttää koko ihmiskunnan hyvinvoinnin hyväksi.  Älyllistä ja henkistä tukahduttamista on varottava.

4. Fyysisten, metafyysisten, aineellisten, yliaineellisten ja henkisten voimavarojen hyödyntäminen tulisi sovittaa yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä periaate merkitsee kaikkien elämänalojen tasapainoista hyödyntämistä. Minkä tahansa osa-alueen ylikorostaminen saattaa aiheuttaa yksilön persoonallisuuden kehityksessä epätasapainoa, ja sama pätee myös yhteiskuntaan. Itäinen maailma kärsii, koska siellä on henkistä aluetta korostettu liikaa. Läntinen maailma on vuorostaan asettanut etusijalle taloudelliset ja teknologiset näkökohdat ja laiminlyönyt henkisen alueen. Älylliset voimavarat ovat arvokkaampia kuin fyysiset voimavarat. Henkiset voimavarat ovat puolestaan arvokkaampia kuin älylliset. Mutta persoonallisuuden kokonaisvaltainen  kehittäminen takaa tasapainon kaikilla kolmella elämän osa-alueella.

5. Hyödyntämismenetelmien tulisi vaihtua ajassa, paikassa ja henkilössä tapahtuvien muutosten myötä, ja hyödyntämisen tulisi olla luonteeltaan progressiivista.

Periaate ei itsessään muutu, mutta hyödyntämistapa muuttuu ajassa, paikassa ja henkilössä tapahtuvien muutosten  myötä.  Materiaalisella tasolla  tulisi soveltaa tieteen viimeisimpiä keksintöjä ihmiskunnan hyväksi. Samoin aatteissa ja ajatuksissa tapahtuu muutoksia. Jos älylliset ideat eivät auta laajentamaan mieltä, ne ovat pelkkiä dogmeja. Mitä tahansa voimavaroja hyödynnettäessä täytyy varmistaa, ettei psyykkishenkinen kehitys ole vaarassa. Jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus kulkea kohti todellista vapautta progressiivisen hyödyntämisen avulla.                                     
  

Prout Instituutin johtajan Ravi Loganin artikkeleita:

Proutin ominaispiirteitä
Kestävä talous
Planetaarinen tasapaino

Lisätietoa Proutista:

Uudistetut Prout-filosofian sivut:

 www.prout.fi
Prout-teorian pääkohtien esittely; mm. paikallistalous, globaalinen hallinto, perustana henkiset ja moraaliset arvot, maailman vaurauden rationaalinen ja oikeudenmukainen jakelu, uushumanismin periaatteet.

Uudet englanninkieliset Prout Instituten  Web 2.0 sivut:  www.proutinsitute.org

 

 

Takaisin ohjelmaluetteloon