Palkaton kotityö


- Naiset hoitavat yleensä kotona taloustyöt ja lapset. Työ on vaativaa, mutta sitä ei arvosteta eikä siitä makseta palkkaa. Näinollen se vähentää naisen mahdollisuuksia saavuttaa taloudellinen tasa-arvo. Miten prouttilaisessa yhteiskunnassa tämä tilanne tulee muuttumaan?

Prouttilaisessa yhteiskunnassa on neljä näkökohtaa, joiden kautta tämä tilanne tulee muuttumaan.

1)  Prouttilaisessa yhteiskunnassa naisilla ei tule olemaan alempaa asemaa kodinhoitotöiden ja lastenhoidon vuoksi. Nämä ovat erittäin tärkeitä tehtäviä, ja niitä tulisi arvostaa yhtälailla kuin kodin ulkopuolista työtä. Siispä ensinnäkin tulee tapahtumaan moraalinen muutos; kotitöiden ja perheestä huolehtimisen vaativan tehtävän tulee saada arvoisensa asema.

Tämä tapahtuu siten, että naisen yhteiskunnallista asemaa parannetaan. Näin myös naisten tekemät työt saavat arvostetumman aseman. Ei ole tarkoitus tehdä naisista miehiä, vaan muuttaa arvoja siten, että naisten ajatuksia, tehtäviä ja intressejä aletaan arvostaa enemmän ja ne saavat lisää merkittävyyttä.

Maailma muuttuu siten että erilaisia näkökulmia, kulttuureja ja taustoja tullaan arvostamaan yhä enemmän. Lisääntynyt kommunikaatio lisää integroitumista. Kehityksen kulkiessa tähän suuntaan patriarkaatin arvot tulevat romahtamaan. Ne ovat riippuvaisia alueellisesta eriytymisestä, sodista ja hierarkisista järjestelmistä. Yllämainitut seikat menettävät merkitystään, kun eri ihmisryhmät lähentyvät toisiaan ja liittyvät yhteen. Kehittyessämme kohti yhtä maailmankansaa tarve alueelliseen ajatteluun ja sotiin hälvenee. Kommunikaation ja yhteennivoutuneen elämäntavan tarve nousee pintaan. Tämä tarve kohottaa naisen asemaa, sillä naisen voima on kommunikaatiossa ja perheen vahvistamisessa. Nämä ovat asioita, joista tulee yhä tärkeämpiä yhteiskunnassa. Kun näin tapahtuu, naisten asema muuttuu. Enemmän kuin puolustajia tullaan arvostamaan rauhantekijöitä kuin myös niitä jotka ravitsevat ja hoivaavat ihmisiä.
Siispä naisen asema tulee muuttumaan maapallonlaajuisesti, ja tämän myötä naisen työhön ja elämään liittyvät asiat saavat arvostetun aseman. Niinpä tämä on moraalinen kysymys, ja ratkaisu ei löydy politiikan alueelta, vaan ennenkaikkea perusasenteiden muuttamisesta.

2)  Prouttilaisessa yhteiskunnassa mikään työ ei ole vähäpätöistä; lastenhoito tullaan näkemään erittäin tärkeänä. Lisäksi naisten työmahdollisuuksia kodin piirissä, esim. kotiteollisuutta, pitäisi tukea, jotta naiset voisivat tehdä työtä kotona ja huolehtia perheestä. Ei pitäisi olla niin, että naisen on mentävä töihin kodin ulkopuolelle, kun lapset ovat pieniä ja tarvitsevat äitiä. Tämä ei ole sopusoinnussa ihanneyhteiskunnan kanssa, sillä se ei vastaa ihmisen perustarpeita. Naisia ei pitäisi estää tekemästä työtä, mutta heitä ei pitäisi erottaa lapsistaan taloudellisten syiden vuoksi. Niinpä prouttilaisessa yhteiskunnassa tulisi panostaa pienten lasten äitien mahdollisuuteen tehdä työtä kotona.

3)  Etätyö, kotona tehty työ, tulee olemaan osa yhteisön tai osuuskunnan  toimintaa. Niinpä naiset voivat valmistaa tuotteita kotonaan sensijaan että menisivät kodin ulkopuolelle töihin tehtaaseen. Nainen saisi palkkaa ja olisi tuon osuuskunnan jäsen, vaikka tekisi työnsä kotona itsenäisesti. Jos tämä olisi yleinen käytäntö, ei siinä olisi mitään ihmettelemistä. Miksi kaikkien työntekijöiden pitäisi mennä tiettyyn paikkaan, tehdä työtä tiettynä aikana? Olkoon ihmisten elämässä enemmän vapautta ja sopeutettakoon työnteko ihmisten elämään, niin että yhteiskunta vastaa ihmisten tarpeisiin, eikä niin että ihminen vastaa työelämän tarpeisiin.

Niinpä kotityö (etätyö ja kotiteollisuus) tulee yleistymään. Myös miesten kohdalla se tulee yleisemmäksi. Tulee olemaan pieniä ryhmiä, jotka asuvat lähellä toisiaan ja jotka työskentelevät tietyissä projekteissa. Tai syntyy itsenäistä kotiteollisuutta tai jonkun isomman yrityksen työtä tehdään kotona etätyönä. Molemmissa tapauksissa työntekijä on jäsen yhteisössä, jossa hänellä on oikeus äänestää ja muitakin oikeuksia. Kotona tehtävällä työllä ei ole sen alhaisempaa asemaa kuin teollisuuden tai liike-elämän palveluksessa olevien työllä.

Sitäpaitsi jotkut naiset kenties huomaavat, että he eivät voi tehdä muuta kuin kodinhoitotyötä, koska taloustöissä ja lastenhoidossa on heille tarpeeksi. Myös miehet voivat löytää itsensä tästä asemasta, sillä on miehiä, jotka jäisivät kotiin, jos olisi siihen mahdollisuus. Eli siis joillekin halu tehdä työtä perheen hyväksi on suurempi kuin jokin muu työ. Näilläkin ihmisillä olisi oma yhteisönsä, jonka jäseniä he olisivat, ja heillä olisi asema ja äänioikeus tuossa yhteisössä. Jos he tekevät aloitteita, tulee ne huomioida yhtälailla  ja viedä eteenpäin kuten muidenkin yhteisöjen aloitteet.

4)  Prouttilaisessa yhteiskunnassa ihmisten tarpeet ovat päällimmäisenä. Yhteiskunnan ei tule rakentua siten, että joidenkin harvojen etuoikeutettujen tarpeet tai vallanhimo korotetaan ylitse muiden, vaan siten, että kaikkien ihmisten perustarpeet tyydytetään.

Ihmisellä on voimakas tarve kuulua perheeseen, sekä ydinperheeseen että laajennettuun perheeseen. Ihmiset kokevat tarvitsevansa  nuorena ja vanhana, jopa työvuosinaan, perheen, ystävien ja yhteisöjen suomaa turvaa. Siksi on ollut heimoja ja suurperheitä, jotta nämä ihmisen tarpeet on voitu tyydyttää.
Tämä ei ole mikään vähäpätöinen tarve, tarve paikkaan ihmisten parissa, rakkaimpien ja läheisten parissa, tarve yhteiseen kotiin. Tämä on lajityypillinen tarve. Siksi elinkelpoisen yhteiskunnan tulee turvata ja täyttää ihmisten  nämä tarpeet.

Naisen rooli kodin ylläpitäjänä, lasten hoitamisessa ja perhesiteiden vahvistajana on oleellinen. Se tulee saamaan arvostetumman aseman, ja tämän aseman myötä syntyy aivan uudenlainen arvostus perheen merkitystä kohtaan. Lastenkasvatuksesta ja hoitotyöstä saattaa tulla erittäin arvostettu tehtävä. Jos nainen antaa panoksensa koulutyöhön, auttaa lapsia ja suorittaa erilaisia tehtäviä yhteisössä, tulee hänen nauttia arvostusta ja saada korvausta työstään.

Yhteiskunnassa, missä ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle ja missä planeetan luonnonvaroja harkiten ja kunnioittavasti käytetään  kaikkien hyvinvoinnin hyväksi, ihmisten elämäntapa tulee muuttumaan. Ei ehkä ole tarpeen tehdä pitkiä työviikkoja eikä työntekijöiden tarvitse lähteä yhteisöstään, jättää perhettään ja kotiaan joka päivä marssiakseen kuin sotilaat asemiinsa. Yhteiskunta voi alkaa näyttää hyvinkin erilaiselta verrattuna tämänpäivän tilanteeseen.