Napojen siirtyminen


- Onko menneisyydessä tapahtunut maapallon pyörimisakselin siirtymisiä?

Sitä on tapahtunut useita kertoja. On ollut siirtymisiä mutta ei täydellisiä
suunnanmuutoksia. Tämän ajanjakson kestäessä fyysisessä ympäristössä esiintyy
paljon kuohuntaa ja mullistuksia. Eräs tapahtui ennen elävien olentojen kehittymistä.
Toinen elämän kehityksen varhaisessa vaiheessa, mutta koskaan ei ole ollut täyttä
suunnanmuutosta. Ainoastaan osittaista kiertymistä on tapahtunut ja ainoastaan
osittaista kiertymistä tulee tapahtumaan.

Muinaisuudessa tämän planeetan vielä ollessa muotoutumassa sen ydin oli epävakaa,vielä kasvava ja kehittyvä. Tuohon aikaan tapahtui suuren mittakaavan siirtyminen jatämän planeetan pinnalla esiintyi paljon mullistuksia. Noista mullistuksista syntyivätelävän aineksen rakennusosaset. Niinpä tällä kiertymisellä on ollut tarkoitus elämänkehittymisessä tässä elinympäristössä. Sillä tulee myös olemaan tarkoitus elämänlisääntymisessä ja edelleen kehittymisessä.

Nämä magneettiset siirtymät saavat aikaan ympäristömuutoksia ja -mullistuksia, joista kehittyy uutta potentiaalia, ja evoluution käännekohta tietyllä planeetalla voimistuu ja etenee, niin että elämä siirtyy lähemmäksi sen kosmista alkuperää.Niinpä nämä eivät ole mitään ’vanhinkoja’ tai ’onnettomuuksia’. Ne tapahtuvat planeetan evoluution kriittisissä käännekohdissa, sen elinympäristön kehityksessä. Planeetan elämä,
planeetan evoluutio kehittyy kuten biosfääri kehittyy, ja kriittisissä vaiheissa tapahtuu
eräänlainen kvanttihyppy, eräänlainen harppaus. Nämä magneettiset siirtymät
helpottavat sitä. Niinpä niitä ei tule pitää kauheina onnettomuuksina vaan
evolutiivisina piristysruiskeina. Ne ovat olennainen osa evolutiivista kehitystä. Niinpä
evoluutiota vievät eteenpäin kaoottisilta näyttävät voimat, mutta itse asiassa nuo
voimat eivät ole kaoottisia, ne eivät ole sattumanvaraisia. Ne liikkuvat määrätyn
evolutiivisen mallin mukaisesti.

- Koskevatko nämä siirtymiset, jotka edistävät evolutiivisen mallin liikettä sekä
magneettisia napoja että pyörimisakselia vai vain magneettista kenttää?

Useimmissa tapauksissa siirtyvät sekä akseli että magneettinen kenttä. Mutta näin ei
ole aina. Joissakin tapauksissa akseli voi siirtyä ja magneettiset navat  jäävät
paikoilleen ja toisinaan voi tapahtua jonkin verran magneettisten napojen siirtymistä
ilman akselin epävakautta. Mutta monissa tapauksissa kummatkin siirtyvät. Siksi syntyy tuollainen epäjärjestys, ja se antaa tilaisuuden evolutiiviseen kehitykseen.

- Mikä mekanismi tai kausaalinen tekijä on magneettikentän ja pyörimisakselin
siirtymisen takana?

Kausaalinen mekanismi ei ole vain geofysikaalinen. On evoluution paine. Se
tarkoittaa että planeettajärjestelmän saavuttaessa tietyn kriittisen vaiheen
evolutiivisessa mallissaan alkaa syntyä tietynlaista painetta. Se on muutoksen paine.
Muutos on elämän oleellinen osa, elämä ei voi olla staattista, sillä silloin sen olemassaolo lakkaa.
Kosminen Ydin vetää jatkuvasti kaikkia luotuja kohti keskusydintään.
Kosminen Entiteetti käyttää aina tätä vetovoimaa kaikkiin manifestoituneisiin
ilmauksiin. Ja tuota ilmausta vedetään tuota kosmista kaipausta kohden. Sen on
liikuttava kohti tuota jumalaista ydintä, tuota tietoisuutta. Kaikessa luodussa
olemassaolossa on kaipaus saavuttaa tuo itsen tietoisuus, yhtyä jälleen kosmiseen
tietoisuuteen. Koko olemassaolo liikkuu tällä tavoin karkeasta hienosyiseen. Jos
pysähtyneisyyttä alkaa ilmetä, jos liike alkaa hidastua, silloin tämä kaipaus, tämä
vetovoima, joka on luontaista kaikelle ilmentyneelle olemassaololle, synnyttää
eräänlaisen paineen, eräänlaisen ilmentymättömän liikevoiman, jonka täytyy löytää
ulospääsy. Kun tämä liikevoima syntyy tietyn planeettasysteemin evolutiivisessa
kehityksessä, ilmaantuu tiettyjä tapahtumia, jotka vapauttavat lukkiutuneen voiman.
Kun tämä tapahtuu, syntyy usein kaoottisia tapahtumia, jotka mullistavat
pysähtyneisyyden ja luovat mahdollisuuden evoluution etenemiselle. Niinpä
syy on paremminkin psykohenkinen kuin geofysikaalinen.

- Esiintyyko tällä hetkellä mitään ilmiöitä, jotka osoittaisivat, että toinen napojen
siirtyminen on tulossa?

Kyllä, on monia indikaattoreita. Eräs sellainen on tietyt tähtimuodostelmat, jotka voivat
aikaansaada painetta planeettakentissä. Muutoksia on myös lämpötilassa,
muutoksia ilmakehän olosuhteissa, tiettyjä luonnonkatastrofeja, nämä edeltävät
sellaista dramaattista muutosta. Tiedätkö syyn tähän? Kun tätä painetta syntyy, alkaa se
etsiä pienimuotoisia ilmauksia. Jos nämä ilmaukset eivät kykene vapauttamaan staattista
tilannetta evolutiivisessa kehityksessä, silloin tapahtuu dramaattisempi muutos.
Niinpä tulee olemaan merkkejä. Näet niitä jo. Ne tulevat jatkumaan. Mutta sinun ei
pidä pelätä. Jos tämä siirtyminen tapahtuisikin, se ei tuhoa ihmiskuntaa. Ihmiset
säilyvät hengissä ja heidän evoluutionsa nopeutuu. Niinpä tämä ei ole traaginen
tapahtuma. Se on positiivinen ja siihen voi valmistautua. Usean vuoden ajan tulee
olemaan selviä varoituksia ennen sellaista tapahtumaa. Niitä ovat dramaattiset
geofysikaaliset muutokset, alkavat magneettikenttien siirtymiset, mittasuhteiltaan
suuret ilmakehän muutokset ja ennennäkemättömän voimakas geofysikaalinen aktiivisuus.
 
Niinpä se voidaan havaita ja siihen voidaan valmistautua. Sitten kun se on lähempänä,
tällä yhteiskunnalla on riittävä valmistautumiseen tarvittava teknologia. Tämä ei
merkitse ihmiskunnan loppua. Mutta se merkitsee sitä että staattiset voimat tulevat
purkautumaan. Jopa ihmisten fyysinen rakenne tulee muuttumaan, mikä johtaa mentaalisten ja henkisten kykyjen edelleenkehittymiseen. Tämä ihmisrotu tulee kehittymään eteenpäin nykyisestä tilastaan. Evoluutio ei ole huono asia vaan hyvä.

Älä pelkää tätä tapahtumaa, se tulee aikaansaamaan positiivisia muutoksia ja
mahdollisuuden todellisen yhteiskunnan kehittymiseen. Se on olennainen osa tämän
planeetan evolutiivista mekanismia.
 
- Meillä on teknologia valmistautumiseen, mutta onko meillä johtajuutta ja viisautta?

Teknologia ei voi yksin valmistaa yhteiskuntaa sellaiseen katastrofaaliseen
tapahtumaan. Mutta tämä yhteiskunta on muuttumassa, tiettyjä muutoksia on jo
tapahtunut. Eloonjäämisvietti on kaikista perusvieteistä voimakkain. Se on
voimakkain ja siten se tulee hallitsemaan. Ymmärrätkö? Se mitä tarvitaan tullaan
saamaan tämän vaiston ansiosta ei vain yksilöllisesti vaan kollektiivisesti. Sillä
eloonjääminen on voimakkaampaa kuin ahneus, voimakkaampaa kuin
henkilökohtainen kunnianhimo. Se on perustavin ja olennaisin inhimillisistä
ominaisuuksista. Tämä vaisto tulee johtamaan tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.
Mutta on tarpeellista lakkauttaa kapitalistinen järjestelmä, joka perustuu ahneuteen ja
riistoon, jotta voidaan rakentaa yhteiskunta, joka kestää tuollaiset
katastrofaaliset tapahtumat ilman täydellistä luhistumista. Mitä enemmän voidaan edetä tähän suuntaan, sitä parempi tulee olemaan tulos, sitä vähemmän tulee olemaan kärsimystä ja sitä vähemmän ihmisiä kuolee. Jos tämä tapahtuma tulee olemaan niin mittava, ettei
elämää voida ylläpitää jonkin aikaa, voidaan saada apua. Niinpä sinun ei pidä pelätä;
elämä tällä planeetalta ei häviä tässä yhteydessä. Mutta uskon että se ei
ehkä joudu tähän tilanteeseen (kesäkuu 29, 1993).

- Tähän mennessä tiedemiehet eivät ole raportoineet mistään epätavallisista tai
odottamattomista liikkeistä maan maantieteellisten napojen sijainnissa. Koska
sellaiset uudet napoja koskevat liikkeet havaitaan ja koska napojen siirtymiset tulevat
tapahtumaan? Mikä on tärkein tulevan napojen siirtymisen aiheuttaja? Johtaako se
suureen jääkauteen? Koska tämä uusijääkausi alkaa ja kauanko se kestää? Miten
voidaan nyt valmistautua tulevaan napojen siirtymiseen ja jääkauteen?

Tuo kysymys sisältää hyvin paljon kysymyksiä. Ei, sitä ei ole vielä havaittavissa. Eikä
se vielä vähään aikaan tule olemaan havaittavissa. Nämä liikkeet ovat vielä vähäisiä.
Napojen siirtyminen tulee tapahtumaan, tulee olemaan sarja katastrofaalisia
tapahtumia, jotka johtavat napojen siirtymiseen. Se tulee tapahtumaan ennen 2025
mutta ei ennen 2015. Se voi alkaa 2013 tai 2014, mutta varsinainen lopullinen
siirtyminen ei tapahdu siihen mennessä. Aluksi tulee sarja katastrofaalisia
tapahtumia, eivätkä kaikki tule olemaan luonnonkatasrofeja.

Napojen siirtymisiä tapahtuu silloin kun ne ovat osa evolutiivista prosessia tässä
planetaarisessa kentässä. Elävät olennot tällä planeetalla ovat itse planeetan
elämänvoiman jatkeita. Syvällä ytimessä olevat mikrovitat aktivoivat planeetan elävän
aineksen voimakentän ja tämä elävä planeetta kasvaa ja kehittää älyllistä ilmaisua; planeetan
ekosysteemiin vaikuttaa luonnollinen evolutiivinen voima. Kun tämä virtaus on estynyt jollain tavoin ja vallitsee pysähtyneisyys, niin että elämänvoima ei lisäänny ja kehity planeetalla, aiheuttaa se painetta - ja ennemmin tai myöhemmin syntyy dramaattinen muutos, joka sysää evoluutiota eteenpäin. Tämä on seurausta Korkeimman Tietoisuuden elävään aineeseen kohdistuvasta evolutiivisesta voimasta elävässä planetaarisessa kentässä. Magneettiset navat joutuvat muutoksen kohteeksi tai sitten värähtelytaajuus pyrkii uudelleenjärjestämään kentät. Se aikaansaa häiriöitä ja muutoksia magneettikentissä kuin myös muissa hienosyisissä kentissä. Tämä on syy napojen siirtymiseen.

Uusia polaarisia liikkeitä ei tulla havaitsemaan vähään aikaan, koska ne ovat aluksi
vähäisiä ja normaalin rajoissa. Mutta sitten seisminen aktiivisuus kasvaa ja silloin
havaitaan polaarista epävakautta. Ei vielä muutamaan vuoteen. Johtaako se toiseen
suureen jääkauteen? Se on enemmän kuin todennäköistä. Tulee olemaan häiriöitä
sääoloissa, mutta se tulee todellakin johtamaan toiseen jääkauteen. Mutta missä
määrin se tulee kehittymään ja kehittämään muita olosuhteita jää nähtäväksi. Tämä
jääkausi aiheuttaa jäähtymistä monilla alueilla maailmassa, mutta napojen siirtyessä
toiset alueet lämpenevät. Kun sää viilenee, kokonaislämpötilat laskevat ja jäätiköitä
syntyy laajoille alueille alentaen merenpintaa ja paljastaen suuria maa-alueita. Tämä
jääkausi tulee olemaan suhteellisen lyhyt eikä se häiritse planeetan kehitystä.

Tulee olemaan monia (muita) asumattomia alueita. Valmistautuminen on luonteeltaan
henkistä. Mitä enemmän kiinnitetään huomiota planeetan tietoisuuteen ja kehitykseen
huolehtimalla kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnista, sitä enemmän tietoisuus tulee
muuttumaan ilman ponnistelua ja sitä vähemmän tulee olemaan ponnistelua. Mutta milloin
tietoisuus ei kehity ilman katastrofia, silloin tulee katastrofi.

Jos haluat valmistautua, älä piileskele talossasi viljapaalien ja -varastojen kanssa.Mene ulos yhteiskuntaan ja työskentele universaalin katsantokannan kehittämiseksi,kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnin parantamiseksi. Jos ihmiset oppivathuolehtimaan elämänsä antajasta, elävästä planeetasta, josta he ovat kehittyneet, jaympärillään olevista kaikista pienistä olennoista, niin mitä enemmän he oppivat jamitä nopeammin he oppivat, sitä pienempi on tuho. Jos he eivät opi tai välitä, heaiheuttavat oman tuhoutumisensa.

Niinpä jos haluat valmistautua, mene ulos yhteiskuntaan ja työskentele elävien olentojen hyväksi. Jos haluat rakentaa talon ja rakentaa sen hyvin, sinun on parasta ottaa lapio ja ryhtyä toimeen. Organisaatioiden muoto ei ole tärkeä. Käytä mitä tahansa muotoa, millä voit tehokkaimmin työskennellä dharman hyväksi. Tämä ei tarkoita imperiumien tai organisaatioiden rakentamista, hiiteen ne kaikki. Se tarkoittaa ihmisyyden rakentamista. Se tarkoittaa työskentelyä kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnin puolesta.