Kysymyksiä pimeästä aineesta


-  Onko pimeällä aineella tai "tiivistyneellä aineella" minkäänlaista hiukkasrakennetta? Jos ei, kuinka sen luonnetta voidaan kuvata? Ja miten sen voi ajatella suhtautuvan viiteen perustekijään?
 
(Seuraavissa vastauksissa meillä oli vaikeuksia ymmärtää entropian merkitystä, koska entropiaa käytetään osoittamaan energian häviämistä: Käytän entropiaa osoittamaan tiettyjen prosessien hajoamista ja noiden tekijöiden sulautumista tihentyneeseen kenttään.)
 
Pimeä aine ei ole aineetonta. Mutta tuo aine uhmaa tunnetun maailmankaikkeuden lakeja. Se tarkoittaa, että se tiivistyy. Se on eräänlainen hiukkanen, tiheytensä takia se tulee eräänlaisen energiakeskittymän alaiseksi, mikä saa hiukkasen olemassaolon muuttumaan. Hiukkanen tiivistyy voimakkaasti absorboiden ympäröiviä elektroneja muodostaen eräänlaisen energiamassan, jota ei tunnetun maailmankaikkeuden tavalliset säännöt voi koskea, koska sen ominaisuudet eroavat. Siitä tulee epävakaa sikäli että se vetää yhä enemmän vapaita hiukkasia puoleensa ja siitä tulee jotain joka on hiukkasen ja energian välillä; hyvin tiivistyneitä aaltoja tai hiukkasia, jotka ovat kuin pieniä miniatyyrejä mustia aukkoja. Se tarkoittaa, että niissä tapahtuu ainutlaatuinen prosessi, joka vetää puoleensa muuta ainetta ja joka tekee hiukkasista ainutlaatuisia; jotain joka menettää koherenssin sen entropiassa. Sen tähden se ei ole täysin hiukkanen kuten me sen tunnemme tai määrittelemme, vaan se on muodostuma, jolla on hiukkasen ominaisuuksia. Mutta sen epävakaan tilan johdosta se absorboi valoa, elektroneja, hiukkasia entropisessa ympäristössä. Jos nämä muodostumat tai tiheät hiukkaset eivät koaguloidu, tästä prosessista ei tule äärimmäinen, mutta jos monet näistä muodostumista liittyvät yhteen, silloin alkaa eräänlainen ketjureaktio aiheuttaen niiden ominaisuuksien inverssion. Silloin ne sulautuvat yhteen ja niiden vetovoiman suuruus lisääntyy suuresti aiheuttaen entropiaprosessin muodostumisen materiaalisessa maailmankaikkeudessa. Näitä hiukkasia tai muodostumia on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Tavallisesti ne eivät koaguloidu. Ne ovat oleellinen osa materiaalista ilmaisua ja ilmentyneen maailmankaikkeuden herkkää tasapainoa, niinpä en pitäisi näitä hiukkasia tai muodostumia erillisinä viiden perustekijän toiminnasta vaan olevan tämän toiminnan tietty konfiguraatio, jossa kiinteä tekijä on ylitiivistynyt ja tamaguna täysin vallitseva. Paljon materiaalisesta maailmankaikkeudesta liittyy tähän ilmiöön ja se tuottaa ainesta, josta muodostuu ilmentynyt maailmankaikkeus. Kun tämä tiivistynyt materia koaguloituu ulottuen vielä tutkimattoman fysiikan alueille, se lopulta räjähtää ja jättää paikalle uusien maailmankaikkeuksien rakennuspalikat. Täten maailmankaikkeus jatkuvasti muodostuu, luhistuu ja muodostuu uudelleen.
 
- Missä olosuhteissa muodostuu tiivistynyttä ainetta?
 
Sitä syntyy kun tamaguna vallitsee ja hienosyisen periaatteen veto katoaa. Jos hienosyinen periaate aktivoituu tietyssä kohdassa luomisen sykliä, silloin tamas häviää ja syntyy elämä. Kun tämä tapahtuu, tiivistynyttä ainetta ei synny. Voit nyt kysyä, mistä johtuu että joissakin olosuhteissa materiaalinen aine muuttuu eläväksi aineeksi, kun taas toisissa se jatkaa hajoamista. Sanoisin että muuttuja tässä on hyvin hienosyinen ja sitä ei voi määrittää mittauksin, vaan sisäisellä yhtenäisyydellä, mikä syntyy hiukkasessa. Jos yhtenäisyys on täydellistä, silloin syntyy mikrovitaa. Jos se ei ole, on tuloksena epävakaa prosessi ja tiivistyneen aineen muodostumista. Sisäinen yhtenäisyys kehittyy atomimatriisien kautta, joita syntyy hiukkasen evoluution, gunien vaikutuksen ja viiden tekijän kehityksen kautta.
 
- Pitäisikö jadasphota ymmärtää tähden nova- tai supernovatyyppisenä räjähdyksenä tai prosessina, joka tapahtuu mustan aukon kehityksen jossakin vaiheessa?
 
Jadasphota tapahtuu kun tihentynyt aine tietyllä avaruuden etäisyydellä koaguloituu luoden mittasuhteiltaan valtavan gravitaatiokentän, joka sitten absorboi sitä ympäröivän materiaalisen maailmnkaikkeuden, kunnes sen tiheys saavuttaa kriittisen massan. Tässä kohdassa tapahtuu jadasphota.
 
- Onko totta, että mustat aukot eivät ole välttämättä muodostuneet supernovien tuloksena? Jos on, mitkä muut olosuhteet voivat aiheuttaa tiivistyneen materian koaguloitumisen?
 
On useita olosuhteita, joissa tämä prosessi voi saada alkunsa. Eräs on tähti, joka on tullut atomeiltaan (?) epävakaaksi ja jossa entropiavoimat tulevat vallitseviksi aiheuttaen tiivistyneen aineen suuren tuoton. Tämä on eräs tapa, jolla tämä aine voi koaguloitua. Toinen tapa tai olosuhteet, jossa tämä koagulaatio voi tapahtua, on kun syntyy ketjureaktio joidenkin atomihäiriöiden kautta, mikä aiheuttaa materiaalisen maailmankaikkeuden epävakautta atomitasolla. Toinen voi olla jokin massiivinen räjähdys tai degeneroituminen eräänlaiseksi radioaktiiviseksi epävakaudeksi, joka on hyvin tarttuvaa ja voi vaikuttaa ympäröivän aineen vakauteen. Sitten tämä ketjureaktio voi yhä jatkua aiheuttaen sen että suuri määrä epävakaata entropista ainetta koaguloituu tai yhtyy, mikä sitten sitoo entropiaprosessin.
 
- Onko olemassa menetelmiä tai teknologioita, joilla voitaisiin todeta tiivistyneen aineen olemassaolo? Jos on, niin mitä lähestymistapaa suosittelisit?
 
Jos haluaa analysoida tätä prosessia, tulee tutkia materiaalisen aineen muuttumista gunien vaikutuksen alaisena. Mitä tarkoittaa kun tamas dominoi ja aine, kiinteä tekijä tulee tarkastelun alaiseksi. Kun tämä tunnistetaan, silloin havaintoja voidaan tehdä, ts. kun samat aineet muuttuvat kiinteästä tekijästä tai kun ne tulevat tiheämmiksi. Niinpä tätä varten on ymmärrettävä gunia ja yhden tekijän muuttumista toiseksi ja tieteelliset välineet tämän prosessin tutkimiseksi ja havainnoimiseksi. Sitten tarvitaan väline tunnistamaan, koska aineesta tulee kiinteämpi ja entropisempi tai kun se sen sijaan vapauttaa eräänlaista energia-ainetta, jota kutsumme mikrovitaksi. Ehdotan tähän analyysiin hiukkasten ja alkeishiukkasten tutkimista.
 
- Kuinka voidaan nimetä tai kuvata jadasphotan tuotteet sekä filosofian että nykytieteen kielellä?
 
Materiaalinen maailmankaikkeus hajoaa jälleen viideksi perustekijäksi tai viiden perustekijän rakennusosiksi. On kaasua, kaikki hiukkaset jotka tarvitaan muodostamaan uudelleen, luomaan uudestaan ilmentyneen maailmankaikkeuden.
 
- Onko filosofiamme oikeassa, kun se ymmärtää jadasphotan prosessina maailmankaikkeudessa, joka muodostaa tasapainon entropialle ja täten tekee mahdottomaksi maailmankaikkeuden lämpökuoleman? Jos niin on, voitaisiinko tästä keskustella tarkemmin? Esimerkiksi, muodostaako jadasphota mekanismin maailmankaikkeuden suunnittelussa säännöstelemällä tai luomalla homeostasin entropia- ja synergiasuuntausten välillä?
 
On oikeassa. Se on osa mekanismia näiden kahden voiman tasapainottamiseksi, sillä maailmankaikkeudella on laajentava ja supistava vetovoima, ja nämä kaksi voimaa taistelevat jatkuvasti toistensa kanssa ja toisinaan toinen ottaa vallan ja toisinaan toinen. Mutta materiaalinen maailmankaikkeus on aina kahden välissä, toinen ei koskaan voita. Niinpä entropiavoimat voivat olla vallalla jonkin aikaa tuhoten materiaalista maailmankaikkeutta ja sitten jadasphotan kautta entropiavoimat tuhoutuvat ja jälleen laajentavien voimien veto tulee mukaan ja materiaalinen maailmankaikkeus kehittyy. Mutta kun se saavuttaa jälleen evoluution kriittisen kohdan materiaalisesta aineesta psyykkiseen aineeseen, tietty osa maailmankaikkeudesta palaa jälleen psyykkiseksi aineeksi, mutta tulee aina olemaan näiden kahden voiman välinen leikki: voiman joka tihentää tai kiinteyttää materiaaliseksi aineeksi ja voiman joka vetää materiaalisen maailmankaikkeuden takaisin sen alkuperäiselle perustalle, tietoisuuteen. Ne pelaavat aina toisiaan vastaan kaikin tavoin. Kun jadasphota tapahtuu, kaikki materiaalisen maailmankaikkeuden koossapitävät voimat hajoavat yhtäkkiä ja sitten evoluution voimat ottavat jälleen luonnollisen kuvionsa.
 
- On kaksi teoriaa näiden räjähdysten suuruudesta, toinen on että se on paikallinen tapahtuma, ja toinen on että se käsittää koko maailmankaikkeuden. Voitko kommentoida tämän tapahtuman laajuutta?
 
Kumpaakin voi tapahtua. On aikoja jolloin kvandrantit voivat saavuttaa kiinteän massan ilman kaiken käytettävissä olevan materiaalisen aineen absorptiota. Siinä tapauksessa vaikutus kohdistuu vain osaan tunnettua maailmankaikkeutta. Mutta se voi myös tapahtua siten että kaikki käytettävissä oleva materiaalinen aine absorboituu. Tämä voi myös tapahtua.
 
- Nykyinen teoria väittää, että pimeä aine muodostaa erilaisia kohteita johtuen koaguloitumisen määrästä. Jos koaguloituu vähän, silloin muodostuu planeettoja kuten Jupiter, jos enemmän silloin tähtiä ja jos vielä enemmän silloin mustia aukkoja. Onko se oikea teoria?
 
Tämä ei ole oikea teoria, aina ei ole niin. Tämä aine ei muodosta stabiileja ilmiöitä. Sen täytyy degeneroitua ensin tai muuten sen atomit stabiloituvat muista syistä.