Johdatus mikrovitaan

29/10/94

Mikrovita on hyvin laaja aihe. Sanaa mikrovita käytetään ilmaisemaan elämän pienimpiä hiukkasia, pienimpiä elementtejä. Nämä pikkuruiset olennot ovat kooltaan hyvin minimaalisia, niitä ei voi nähdä paljaalla silmällä eikä niitä voi nähdä mikroskoopilla. Mikro tarkoittaa pientä, vita tarkoittaa elämää. Mikrovita on siten pieni elämänmuoto. Nämä ovat elämän rakennuspalikoita. Kysyt, mistä elämä koostuu, mitä on elävä aines? Elävä aines rakentuu mikrovitoista, pienistä elämän hiukkasista, maailmankaikkeuden pienimmistä hiukkasista.

Näitä hiukkasia on kolmea lajia, kolmea tiheysluokkaa. Ensimmäisen tiheysluokan hiukkaset voidaan nähdä hyvin tarkalla mikroskoopilla. Niiden jälki voidaan havaita voimakkaan suurennuksen avulla. Ne ovat niin pieniä, että jopa elektroneja ja protoneja voidaan pitää niihin verrattuna suurina. Sellainen on tämän tyyppisen mikrovitan koko. Kuitenkin niillä on mitä suurin vaikutus eri tyyppisten atomirakenteiden kehittymiseen. Seuraavan luokan mikrovitoja ei voi nähdä paljaalla silmällä eikä mikroskoopilla, koska ne ovat niin hienojakoisia, että niiltä puuttuu fyysinen aines. Vaikka ne ovat fyysisen rajamailla, ne sijaitsevat aivan psyykkisen ja fyysisen energian välissä. Aivan näiden kahden energeettisen voiman keskivaiheilla. Siten niitä ei voi nähdä kehittyneimmälläkään mikroskoopilla, mutta niiden olemassaolo voidaan mitata. Kolmas mikrovita-luokka ei ole lainkaan fyysinen. Se sijaitsee vain psyykkisellä alueella. Tämä mikrovita-luokka sijaitsee tämän maailmankaikkeuden inferentiaaliaalloilla. Kuten niin monet pienet oliot, monet levät, jotka keinuvat meren aalloilla, nämä ei-fyysiset mikrovitat keinuvat inferentiaaliaalloilla. Nämä psyykkiset mikrovitat ovat olemassa tämän ilmentyneen maailmankaikkeuden inferentiaaliaalloilla ja muodostavat ne. Hienosyiset ideat ratsastavat tämän kolmannen luokan mikrovitojen muodostamilla aalloilla.
Kosminen Mieli operoi ilmentyneen maailmankaikkeuden psyykkisessä kerroksessa tämän luokan mikrovitojen muodostamilla inferentiaaliaalloilla. Jos jollakin on hieno idea, voit olla varma, että tätä mikrovitaa on runsaasti tuon idean ympärillä ja tuo idea muodostuu tästä aineksesta.

Kuten olen sanonut, mikrovitat ovat elävää ainesta, niissä on elämän sisin olemus. Siten ideoiden perusta on elävässä aineessa. Juuri maailmankaikkeuden elämässä Kosminen Mieli ilmentää jumalaista tanssiaan ja juuri elämänvoimassa muotoutuvat tiettyjen ryhmien atomihiukkaset suurimmaksi osaksi. Niihin vaikuttavat suuresti nämä pienen pienet hiukkaset. Mikrovitat siis sijaitsevat kolmessa kerroksessa, fyysisessä, psyykkisfyysisessä ja täysin psyykkisessä.

Tämä maailmankaikkeus on muodostunut Kosmisesta Mielestä. Tiedätkö että Kosminen Mieli on luonut itsestään viisi perustekijää ja noista viidestä tekijästä on syntynyt koko luotu maailmankaikkeus? Tämä koko maailmankaikkeus on tehty paitsi viidestä perustekijästä, se on myös tehty Kosmisesta Mielestä, joka on ottanut eri kohteiden kiinteän muodon. Näiden kohteiden sisin olemus on Kosmisen Entiteetin mielen rakenteessa. Jos tuo Entiteetti haluaa jollain tavoin vaikuttaa luomisen mahtavaan tanssiin, johon se osallistuu, niin mitä mediaa se käyttää vaikuttamiseen? Media jolla Kosminen Mieli ratsastaa vaikuttaakseen ilmentyneeseen maailmankaikkeuteen, on mikrovitat. Ne tulevat psyykkis-henkisten värähtelyjen muodossa, sitten niistä tulee ideoita, sitten ne saapuvat fyysiselle tasolle. Tämän prosessin tapahtuessa media, jossa Kosminen Mieli suorittaa tämän mentaalisen toiminnan, on mikrovitat. Ne ovat Kosmisen Mielen media.

Ne ovat myös ihmisten ideoiden media. Eläinten, kasvien ja ihmisten ajatuksilla on myös oltava media. Ne voivat tulla aivojen fyysisestä rakenteesta, mieli voi prosessoida niitä, mutta mikä on media, jolla mielen ideat, jolla ajatukset, tunteet ja havainnot ratsastavat? Mediana ovat jälleen kerran mikrovitat. Siten nämä elämän pienenpienet hiukkaset muodostavat tämän maailmankaikkeuden inferentiaaliset mentaaliset aallot.
Ne ovat myös evoluutioprosessin oleellinen aines. Ajatellaan että fyysisellä tasolla DNA ja RNA sisältävät elävien olentojen fyysisen koodauksen. Mutta mikä koodaa DNA:n ja RNA:n? Ne ovat elämän rakennuspalikoita, rakennuskoodeja ja mistä nämä elämän rakennuskoodit ovat muodostuneet? Ne ovat muodostuneet mikrovitoista. Mikrovitat ovat elämän rakennuspalikoita. Niinpä DNA, RNA, kaikki niitä muodostavat molekyylit ja atomit ovat mikrovitojen rakentamia, niiden vaikutuksen alaisia. Tällä tavoin mikrovitat kuljettavat elämänvoimaa ja kaikki geneettiset koodit ovat mikrovitojen rakentamia.
Voidaankin nyt kysyä, muodostaako mikrovita kaiken? Enpä sanoisi niin. On kyseessä elävä aines. Koko olemassaolo sijaitsee Kosmisessa Mielessä. Se on Kosmisen Entiteetin ajatusprojektiota. Siten eräässä mielessä kaikki ilmentynyt olemassaolo on elävää, mutta tämän elämän laatu ja ominaisuudet vaihtelevat. Joissakin evoluutiosyklin kohdissa tämä Korkeimman Entiteetin mentaalinen aalto karkeutuu viideksi tekijäksi. Sitten noista tekijöistä tulee fyysinen maailmankaikkeus ja tästä fyysisestä maailmankaikkeudesta tiettyjen törmäysten ja koheesioprosessien, tiettyjen hankaus- ja jänniteprosessien kautta syntyy elämä. Ja tässä kohtaa syntyvät mikrovitat. Ne ovat osa evoluutioprosessia, joka johtaa kohti Kosmista Mieltä. Ne eivät ole niinkään tekemisissä Saincaran, Kosmisen Mielen ulospäin suuntautuvan prosessin kanssa kuin Pratisaincaran, evoluution sisäänpäin, kohti Kosmista Ydintä, suuntautuvan vaiheen kanssa. Ne ovat vitaalisia, vitaalista elämänvoimaa. Mitä tarkoittaa vitaalinen? Vita, vitalis, vitaalinen on elämän ydinolemus. Mikrovitat muodostavat tämän elämän ydinolemuksen.

Elämän muodostuessa mieli muodostuu. Ne syntyvät yhdessä. Elämän kehittyminen on mielen kehittymistä. Se on alku mielen kehittymiselle aineesta ja kun mieli kehittyy, mikrovitat kehittyvät. Ideat kulkeutuvat mikrovitojen inferentiaaliaalloilla. Mieli on muodostunut mikrovitoista, yksikkömieli on muodostunut, Kosminen Mieli on muodostunut sen inferentiaalisessa muodossa. Nämä mikrovitahiukkaset ilmentyvät karkeimmillaan varsinaisella fyysisellä alueella. Ne vaikuttavat atomien rakenteeseen, ne vaikuttavat alkeishiukkasiin. ne toimivat eräänlaisena alkeishiukkasten koodausmekanismina.

Tässä maailmankaikkeudessa on olentoja, joiden koko olemassaolo on ei-fyysisellä tasolla ja mistä heidän kehonsa on muodostunut? Se on muodostunut ainoastaan mielestä, ainoastaan vitaaliaineksesta. Niinpä mikrovitat muodostavat näiden olentojen, näiden kehittyneiden entiteettien kehot. Sanotaan että siddhit, hienosyiset entiteetit, jotka ovat hyvin kehittyneitä ja joilla ei ole fyysistä rakennetta, vaan toimivat ilmentyneen maailmankaikkeuden inferentiaaliaalloilla, jotka toimivat ideoiden ja inferenssien alueella hienosyisissä ulottuvuuksissa: noiden olentojen elämänvoima, vitaalienergiat ovat muotoutuneet mikrovitoissa. Tämä muodostaa noiden entiteettien median tai kehon. Siten siddhojen kehon rakenne on muodostunut yksinomaa mikrovitoista. Ne eivät ole fyysisiä. Ne voivat olla täysin psyykkisiä tai ne voivat olla psyykkisfyysisiä. Toisilla entiteeteillä, toisentyyppisillä ei-fyysisillä olennoilla on myös mikrovita-kehot ja ne vaikuttavat ihmisten mieliin. Ja miksi? Koska niiden kehot ovat muodostuneet mikrovitoista, mieli on muodostunut mikrovitoista. Ne ratsastavat ideoiden aalloilla. Jos ihminen joutuu sellaisen hienosyisen olennon, devayonin, hienosyisen, hyväntahtoisen psyykkisen olennon yhteyteen, hän huomaa mielensä vetäytyvän yleviin aiheisiin, mikä johtuu näistä hienosyisistä olennoista, joiden mikrovitojen inferentiaaliaallot kohottavat ja inspiroivat ihmistä.

On olemassa myös toisentyyppisiä entiteettejä, jotka myös ottavat ei-fyysisiä muotoja, joiden kehot ovat myös muodostuneet mikrovitoista. Jotkut saattavat inspiroida ihmisiä laulamaan kauniita lauluja, luomaan hienoja teoksia ja joillakin voi olla hyvin haitallinen vaikutus ihmisen mieleen. Niiden mentaaliset kyvyt, mentaalinen suuntautuminen ei ole suotuisa ihmiselämälle. Niinpä on olemassa eri tyyppisiä ei-fyysisiä entiteettejä, joilla on mikrovita-kehot. Jos ne ovat muodostuneet hienosyisistä mikrovitoista, ne ovat lähinnä ideoita. Ne ovat kuin ideoita, mutta todellisuudessa niillä on enemmän rakennetta, enemmän ainetta kuin ideoilla. Niiden ilmentymisen mediana on mikrovita, itse elämänvoima eikä fyysinen keho. Siten on olemassa erilaisia olentoja, jotka käyttävät hyväkseen mikrovitoja ilmentymisessään. Niillä on tietty muoto, joka on koostunut mikrovitoista ja ne säilyttävät sen epämääräisen ajan. Kun niille syntyy jälleen sisäinen tarve hankkia fyysinen rakenne, ne hajoittavat mikrovitansa siltä tasolta, missä ne ilmentyivät ja ottavat fyysisen kehon, fyysiselle tasolle kuuluvan elämänmuodon.

Tämä mikrovita-käsite antaa mahdollisuuden monille uusille ideoille, ei vain metafyysisellä vaan myös tieteen alueella, koska nämä pienenpienet hiukkaset  vaikuttavat atomien rakenteeseen elävässä aineessa. Mikä tekee aineesta elävää vastakohtana elottomalle? Mikä muodostaa elämän? Mikrovita muodostaa elämän elävässä aineessa. Se liittyy tietyntyyppisiin atomirakenteisiin ja sillä on selvästi erottuva rooli noiden atomirakenteiden kehityksessä ja muodostumisessa. Elämän koodauksessa, DNA:ssa ja RNA:ssa, mikrovita on hyvin tiivistynyttä. Ne ovat elämän koodausmekanismi. Jos haluat koodata elävää ainesta, sinun on löydettävä nämä mikrovitat ja opittava soveltamaan niitä. Koska ne ovat se vitaalivoima, joka koodaa eri lajien elämänvoimaa. Niiden ymmärtämiseksi on muistettava, että niitä on kolmea tyyppiä. Kaikkea ei voi käsittää yksin fysikaalisen tutkimuksen keinoin, kuitenkin ne vaikuttavat atomirakenteiden suuntautumiseen ja kehitykseen, vaikka ne ovat ei-fyysisiä. Ne voidaan jäljittää tekemällä havaintoja niiden vaikutusten seurauksista. Tämän perusteella niiden ominaisuuksia ja rakennetta voidaan tarkkailla.

Ymmärtämällä mikrovitojen luonteen ja rakenteen elävät olennot voivat saavuttaa hyvin paljon potentiaalista hyötyä. Mietiskelemällä ihmiset lisäävät elämänvoimaansa, he lisäävät mielensä hienosyisten kerrosten kehitystä. Heidän olemuksensa tulee hienosyisemmäksi ja vähemmän fyysiseksi, hienosyisemmät psyykkiset alueet kehittyvät. Mitä tällöin tapahtuu? Mikrovitojen määrä heidän kentässään kasvaa, elämänvoima tihentyy. Sellaisen yksilön kentässä mikrovitat tiivistyvät. Mikrovitoista tulee media, johon mielen hienosyiset kerrokset rakentuvat. Aivan kuten painonnostossa lihasten fyysisten solujen lukumäärä voi kasvaa ja lihakset tulevat suuremmiksi ja vahvemmiksi, sinun painonnostosi henkisessä mielessä rakentaa mielen hienosyisiä kerroksia. Aines josta ne rakentuvat, on mikrovitaa.

Jos tunnetaan tämä tiede, voidaan saada paljon aikaan. Tässä maailmankaikkeudessa on ihmisiä, joilla on hyvä tuntemus elämän mekaniikasta ja he käyttävät hyväkseen tätä tuntemusta moniin hyviin tarkoitusperiin parantaakseen niin omaa kuin kaikkien ympärillä olevien olentojen elämää.