Johdanto naismystisismiin


Vanhassa Intiassa tantra oli matriarkaalinen kultti. Tuon salaisen opin  antoi alunperin Shiva Parvatille, ja se kulki sukupolvesta sukupolveen. Vuosisatojen ajan se oli melkein yksinomaan naisten käsissä. Myös vanhassa Egyptissä  papittarilla oli alussa tuo korkea tieto ennenkuin faaraot ja papisto tulivat valtaan. Papit olivat oppineet kaiken tietonsa näiltä muinaisten aikojen naisilta, ihmiskunnan äideiltä. 

Niinpä naismystisismi on ikivanha asia. Näiden vanhojen kulttuurien kultit olivat perehtyneet siihen huolellisesti. Kun naiset aikojen kuluessa menettivat asemansa, papit kielsivät heiltä  henkiset  harjoitukset. Ne leimattiin joko moraalittomiksi tai vaarallisiksi. Niinpä enää harvat naiset tunsivat nuo menetelmät.  He joutuivat piiloutumaan suojellakseen opetuksia ja elämäänsä. Intiassa heidän tietonsa on miltei hävinnyt. Sitä on pidetty elossa tietyissä arkaaisissa kouluissa, mutta  suurimmaksi osaksi se on hävinnyt. Sama koskee muuta maailmaa.

Nyt naiset etsivät kadonnutta perintöään, mutta sitä ei löydy. Miksi? Siihen on useita syitä. Ensinnäkin tieto on miltei kadonnut, naisten mysteerikouluja ei ole enää olemassa. Toiseksi, nämä opetukset annettiin erilaista aikakautta varten, ihmiskunnan erilaista evoluutiovaihetta varten. Nyt on kehittymässä uusi tilanne. Naiset ovat astumassa ulos pimeydestä. Naismystisismi on  astumassa jälleen esiin. Kohta  naisille tullaan antamaan  henkistä opetusta. Kun tämä tapahtuu, tulee olemaan muutosvaihe ja Äiti  tulee maailmaan. Hän  tulee saavuttamaan uudelleen valtaa ja aseman.

Niinpä nykyajan naisten ei pidä olla huolissaan, heidän päivänsä on käsillä, ei yhdessä järjestössä tai yhdessä maassa tai yhden  filosofian piirissä, vaan tämä hiljainen vallankumous tulee tapahtumaan koko yhteiskunnassa ja rakkaudelle perustuva uusi aika tulee syntymään. Naismystisismin, naisten henkisen kultin uudelleenilmestyminen on avain tähän muutokseen. Niinpä tämä naismystisismi on mitä tärkein asia. Sille tulisi panna paljon painoa kaikilla yhteiskunnan aloilla. Se tulee tapahtumaan kaikella varmuudella.

Tulen antamaan tämän naismystisismin kultin.Tuo tieto tulee esiin ajallaan. Vielä ei ole tullut  tuon opetuksen otollisin aika. Teidän tulee olla kärsivällisiä. Se tulee lähiaikoina. Annan jonkinverran tietoa tänä ajankohtana, mutta olennaisinta opetusta ei voida antaa vielä vähään aikaan. Eräät toiset tulevat antamaan samanlaista opetusta.  Kun aika  on  oikea, tietoa annetaan useissa muodoissa. Naiset saavuttavat pian aseman ja valtaa. Tavanomaisesta poikkeavat voimat ovat mukana tässä työssä. Alistaminen ja väkivalta tulevat häviämään. Vaikka todellinen muutos tulee tapahtumaan hiljaisesti, tulisi naisten koulutusta parantaa, herättää naisissa  kiinnostus henkisiin harjoituksiin, suojata naisia moraalittomilta miehiltä,  kieltää lailla  naisiin kohdistuva väkivalta  ja lisätä naisten poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa.

- Mitä tarkoitetaan naismystisismin kultilla?

Se tarkoittaa käytännön menetelmää tämän ja tulevan ajan naisten henkiseksi kohottamiseksi.  Saatat kysyä, miksi naisilla pitäisi olla erilainen menetelmä ,  erilainen opetus  henkisen kehittämisen käytännön menetelmissä. Syy on perustavaa laatua. Naisen fyysinen keho eroaa miehen kehosta. Naisen psykologia on myös erilainen kuin miehen.  Niinpä on olennainen asia, että naisilla on erilainen opetus. Alkeisopetus voi olla sama kuin miehillä, mutta varsinainen menetelmä on erilainen. Kokemukselliset ja kehitykselliset seikat eroavat toisistaan miehillä ja naisilla. Henkisen oivalluksen tila on yhtälailla sekä miesten että naisten saavutettavissa, mutta kokemuskenttä voi jossakin määrin olla erilainen. Niinpä käytännön sovellutuksen on väistämättä oltava jossain määrin erilainen. Yleisesti ottaen, nainen oivaltaa Korkeimman Olemuksen naisellisen olemuspuolen ja ilmentää tuota  Feminiinistä Prinsiippiä, Pyhää Äitiä, Shaktia, Jumalatarta, Luomisen Alkusyytä. Hänestä tulee suuren kosmologisen järjestelmänsä feminiininen prinsiippi. Hän on kaiken rakkauden ja ravinnon lähde, koko luomakunnan  äiti.

Intialaisessa filosofiassa ja myöskin eurooppalaisissa uskonnoissa tätä Jumalatarta pidetään jonkinverran alempiarvoisena kuin Korkeinta Tajuntaa tai Isäjumalaa.Tässä kosmologiassa  miesjumala on Korkein Isä,  Jumalatar on Hänen Shaktinsa, Hänen toimiva voimansa. Niinpä muutamia vuosisatoja sitten alettiin yleisesti ajattelemaan että naissukupuoli ei voi saavuttaa Korkeinta Tilaa, koska nainen sulautuu valaistuneessa tilassaan Äitiin, Jumalattareen; ja  että Äidin  tiedetään filosofiassa tulevan Tietoisuuden, Kosmisen Tajunnan  jälkeen. Naiset voivat saavuttaa vain tuon toissijaisen Äidin aseman. Tämä ajattelutapa  ei levinnyt pelkästään Intiassa, vaan koko Aasiassa. Myös  indoeurooppalaisessa sivilisaatiossa  samanlainen ajatustapa pääsi vallalle. Esoteerisissa piireissä tätä salaisuutta pidettiin totuutena. Kaikki uskonnot omaksuivat sen ja  vielä tänä päivänä siihen uskotaan hengellisissä piireissä.

Mutta tuo ajattelutapa on virheellinen. Nämä miehet olivat aikansa voimien vaikutuksen alaisia. Naiset oli jo poistettu uskonnollisten järjestelmien sisäpiireistä. Ihmisten psyykessä Äidit olivat menettäneet asemansa. Niinpä tämä johtopäätös näytti oikealta  syvällisimmistäkin ajattelijoista. He olivat aikansa pimeyden sokaisemia.

Tarkastelkaamme asiaa lähemmin. On totta että kun nainen saavuttaa henkisen oivalluksen, hän kokee sulautumisen  jossain määrin erilailla kuin miehen ruumiissa oleva.  Hän tulee ennemmin tai myöhemmin tuntemaan Suuren Äidin eli  Jumalattaren Shaktina. Hän oivaltaa tämän olemuspuolen Itsessään. Mies saattaa myös kokea tämän, mutta se ei ole olennaisen tärkeää. Se voi jäädä kokematta. Mutta nainen tulee kuitenkin mitä todennäköisimmin saavuttamaan tämän oivalluksen.

Shivaa  (Puhdas Tajunta) ja Hänen Shaktiaan (Ylin Energia, Korkein Voima) kuvataan usein hahmona jolla on molemmat olemuspuolet. Tämä on totuudenmukainen esitys  naisellisen ja miehisen jumaluuden suhteesta toisiinsa. Ne ovat  yhdistyneet samassa olemuksessa. Purusa (Puhdas Tajunta) sisältyy Prakritiin (Ylimpään Energiaan) ja Prakriti ilmentää Purusaa. Ne ovat kuin saman paperin molemmat puolet. Kuka voi sanoa että tämä puoli on se todellinen puoli. Ne ovat Brahman (Korkeimman Tajunnan) kahdet kasvot.

Kun nainen sulautuu Suureen Äitiin, kaiken olevaisen alkulähteeseen, onko tuo Äiti olemassa vain Sagunassa (ominaisuuksilla varustetussa Tietoisuudessa) ja Nirguna (ominaisuuksia vailla oleva Tietoisuus)on hänelle saavuttamaton? Ei suinkaan. Tämä on hienosyisen kokemuksen väärinymmärtämistä. Suuri Äiti ja Korkein Isä ovat yhtä samassa olemuksessa. Sanotaan että Purusa hallitsee Prakritia. Tämä pitää paikkansa. Mutta Ylin Purusa, ominaisuuksia vailla oleva Tietoisuus, on kaiken ilmentyneen tuolla puolen. Mutta juuri tuota Purusaa Suuri Äiti  ilmentää. Aivan Hänen ytimessään on tuo ominaisuuksia vailla oleva Tietoisuus. Niinpä Äiti antautuu ehdoitta Purusalle ja siten Hänestä tulee juuri tuo ominaisuuksia vailla oleva Tietoisuus. Siksi sanon että Suuri Äiti ja Isäjumala ovat yhtä. Ei ole olemassa mitään eroa. Menneinä aikoina luotiin keinotekoinen erilaisuus teoreettisella tasolla. Se on olennaisesti miespuolisten voimien  vaikutusta. Kun Äidin vaikutusvalta väheni, tämä ajattelutapa sai vallan. Nyt Äiti on saamassa vaikutusvaltaa ihmisten psyykessä, ja ajatustapa tulee muuttumaan.

Kerran vallitsi matriarkaatissa aikakausi, jolloin yleisesti uskottiin että miehiltä  puuttui täydelliseen henkiseen kehittymiseen  vaadittavia ominaisuuksia. Sekä miehet että naiset olivat omaksuneet tällaisen näkemyksen, ja monet miehet kärsivät alennustilasta tällaisen uskomuksen vallitessa. Koittakoon tasapainon aika tässä ihmiskunnassa. Totuus on että kaikki ovat saman Korkeimman Kantavanhemman lapsia ja että kaikki tulevat eräänä päivänä sulautumaan jälleen ominaisuuksia vailla olevaan Tajuntaan.
Palaan tähän asiaan myöhemmin.