Teoria aika-avaruudesta ja moniulotteisesta maailmankaikkeudesta

13.1.1996

- Miten avaruudessa matkustavat rodut pystyvät kulkemaan avaruuden pitkiä matkoja?
Kykenevätkö he jotenkin matkustamaan valon nopeutta suuremmilla nopeuksilla? Jos
on näin, kuinka on mahdollista ylittää ne rajat, jotka nykyisen käsityksen mukaan ovet
aineella?

Sinun on muistettava että sekä aika että avaruus poimuttuvat. Nykyinen teknologia ei
ymmärrä täysin aika-avaruusteoriaa ja sen tähden tämä on käsittämätöntä. Kun
kuljetaan pitkiä matkoja, on ymmärrettävä halkeamat ja poimuttumismallit ja kyettävä
käyttämään niitä hyväksi. Silloin alus voi olla tässä ja kuljettuaan poimuun se on
hetkessä 50 valovuoden päässä. Mutta tämä teknologia on kaukana nykyisestä
käsityskyvystä tällä planeetalla. Ei ymmärretä avaruuden rakennetta. Sen tähden se on
käsittämätöntä. Avaruus ja aika eivät ole lineaarisia. Viisikymmentä valovuotta on
vain 50 valovuotta suoraviivaisesti, mutta mikään ei ole suoraa moniulotteisessa,
monitahoisessa maailmankaikkeudessa. Tällainen matkustaminen ei ole vaikeaa. Se
on vain käsityskykynne ulottumattomissa. Mutta mitä tulee kommunikointiin, sen
jälkeen kun halkeamaa on käytetty, se siirtyy ja et voi kommunikoida takaisin. Niinpä
galaksien välistä hyvin laaja-alaista kommunikointia varten on perustettu tiettyjä
väliasemia välittämään kommunikointia. Mutta tietyn kohdan jälkeen se on
hyödytöntä. Vain ne jotka kulkevat halkeamasta, voivat kommunikoida keskenään.
Mitä tulee psyykkiseen kommunikointiin mitkään avaruuden vääristymät eivät
vaikuta siihen. Ainoastaan aikahalkeamat vaikuttavat tähän. Niinpä tällaista
kommunikointimuotoa voidaan käyttää koko galaksissa, mutta kaikilla avaruudessa
matkustavilla roduilla ei ole tätä kykyä.

Halkeama on eräänlainen avaruuspoimun reuna, mistä voidaan hypätä toisesta
paikasta toiseen. Halkeamat liikkuvat aina, muuttuvat aina niinkuin valtameren aallot.
Sinun on ymmärrettävä niitä voidaksesi käyttää niitä hyväksi. Se on tiedettä, hyvin
tutkittua ja huolellisia laskelmia on tehtävä hypättäessä halkeaman läpi. Niinpä poimu
on avaruusmuoto, joka muuttuu jatkuvasti toisinaan nopeasti, toisinaan vuosituhansien
kuluessa. Halkeama on kohta, missä avaruuspoimuun voi mennä ja kulkea sen läpi.
On myös aikapoimuja, mutta niiden ominaisuudet ovat erilaisia, ajassa matkustaminen
on myös mahdollista mutta monimutkaisempaa. Se on moniulotteista. Ajassa voidaan
matkustaa ja myös avaruudessa. Jos kummankin halki matkustetaan yhtä aikaa,
voidaan havaita että toisessa maailmankaikkeudessa on yhdenlainen ilmenemismuoto
ja sitten toisessa aivan toisenlainen. Tämä tulee hyvin monimutkaiseksi ja on
keskustelunaiheemme ulkopuolella. Sanottakoon vain että aika ja avaruus ovat
kummatkin muovailtavia, ja niiden halki voidaan matkustaa, mutta nykyinen tiede ei
käsitä niitä täysin, eivätkä niitä täysin ymmärrä monet avaruudessa matkaavat rodutkaan,
jotka vain osittain käyttävät hyväkseen tämän maailmankaikkeuden valtavia
mahdollisuuksia, koska viime kädessä se on psyykkinen ilmaisu, ei fyysinen. Lokat
ovat hyvin todellisia.

27.1.1995

- Voisitko kertoa ajatuksesi ulottuvuuksista, tasoista ja maailmankaikkeuksista? Miten
ne määritellään?

Jos haluat puhua ulottuvuuksista, tasoista ja maailmankaikkeuksista, silloin on myös
puhuttava lokista ja kosista. Kun kulakundalini liikkuu muladhara cakrasta sahasrara
cakraan, koko maailmankaikkeuden voima ja ilmaisu sisältyvät tuohon liikkeeseen.
Niinpä jos siirryt perus-eloonjäämisestä puhtaaseen turmeltumattomaan Kosmiseen Tietoisuuteen, matkalla on tiettyjä vaiheita, tiettyjä rakenteita.

Tässä materiaalisessa maailmankaikkeudessa on moniulotteisia tahoja. Niinpä toisessa
ulottuvuudessa voi olla tietynlainen ilmaisu ja toisessa ulottuvuudessa voi olla
erilainen ilmaisu. Siten huomaat että tämä suurenmoinen maailmankaikkeus on
valtavan laaja. Pienimmässä atomissa on taas mikrokosminen maailma, jossa on
paljon tilaa, niin monta olemassaoloa. Niinpä on sitä mikä on laajaa, mikä on
mielikuvituksen puolla puolen ja sitä mikä on pientä ja pikkuruista, mikä on
käsityskyvyn tuolla puolen, ja kaikki nämä moniulotteiset muodot ovat olemassa
samanaikaisesti samassa maailmankaikkeudessa. Mutta samanaikaisesti tässä
olemassaolossa on muita maailmankaikkeuksia ehkä jopa samassa paikassa, eri ajassa
tai samassa ajassa mutta eri ulottuvuudessa. Niinpä nämä moniulotteiset
maailmankaikkeudet ovat olemassa samanaikaisesti, mutta niiden fysiikan peruslait
eroavat. Toiset voivat olla puhtaasti hiileen perustuvia, toiset voivat olla täysin
astraalisia, mentaalisia projektioita, ei fyysisiä projektioita.

Tämä koko maailmankaikkeus on muodostunut mielestä. Kaikki maailmankaikkeudet
ovat muodostuneet mielestä. Ei ole mitään muuta kuin Kosminen Mieli, voit kutsua
sitä fyysiseksi, mutta sanoisin että se on vain tiivistynyttä mieltä, joka toimii
matalimmalla, hitaimmalla aallonpituudella. Niinpä on samanaikaisesti noita
entiteettejä ja noita ilmaisuja, noita elämänmuotoja, jotka toimivat hitailla
aallonpituuksilla, keskiaallonpituuksilla ja hyvin nopeilla aallonpituuksilla.
Aallonpituudet eroavat siinä että ne ovat samanaikaisesti olemassa, mutta ne eivät näe
toisiaan, ne eivät koe toisiaan. Jokaiselle niille tuota toista ei ole olemassa, ja miksi on näin?

Koska aallonpituudet eivät ole yhteneväisiä, tanmatrat eivät kohtaa. Niinpä voisit sanoa
että hitaimman aallonpituuden entiteetit ovat toisessa maailmankaikkeudessa ja
keskimmäisen aallonpituuden entiteetit toisessa maailmankaikkeudessa ja ne joilla on
hyvin hienosyiset, hyvin nopeat aallonpituudet, ovat vielä toisessa
maailmankaikkeudessa. Niinpä on fyysinen, astraalinen ja kausaalinen
maailmankaikkeus. Jokaisessa näissä maailmankaikkeuksissa on tuon tietyn
olemassaolon johtava entiteetti, jumala. Mutta kaikki nämä aallonpituudet ja kaikki
nämä jumalat ovat olemassa Kosmisessa Mielessä. Ne ovat kaikki Parama Purusan
monitahoisia ilmauksia.

Niinpä voidaan sanoa että on kerrannaisulottuvuuksia, jotka ovat olemassa
samanaikaisesti samassa paikassa ja on myös kerrannaisulottuvuuksia, jotka ovat
samalla aallonpituudella mutta eri ajassa. Niinpä voi olla tietty maailmankaikkeus,
joka on olemassa nyt, mutta sanokaamme samanaikaisesti jonakin aikakautena
nykyhetkestä hyvin kaukana tulevaisuudessa on toinen maailmankaikkeus, joka on
olemassa juuri tässä samassa paikassa mutta eri aikana. Voi olla sama paikka ja eri aika tai sama aika ja eri paikka, koska taajuus on erilainen, se on eri paikka. Ehkä on
sama sijainti mutta todellisella avaruudella on eri ulottuvuus. Niinpä kun on
avaruussiirtymän konfiguraatio, mikä tarkoittaa eroa taajuudessa, silloin tätä voi
kutsua ulottuvuussiirtymäksi.

Kun on kyse aikasiirtymästä, esimerkiksi on yksi maailmankaikkeus; sitten tuo
maailmankaikkeus vetäytyy pois, lakkaa se olemasta. Ja jälleen ikuisuuksia
myöhemmin muodostuu toinen maailmankaikkeus. Tämä on aikasekvenssi ja niinpä
nämä maailmankaikkeudet ovat kummatkin olemassa eri aikoina, mutta ne
kummatkin ovat olemassa. Ja koska aika on lineaarinen vain yhdessä olemassaolon
kerroksessa, toisessa olemassaolon kerroksessa aika ei enää ole lineaarinen. Silloin
näihin maailmankaikkeuksiin voi päästä samanaikaisesti, vaikka ne näyttävät olevan
eri ajassa ja sen tähden ne eivät konvergoi johtuen aikaelementin eroista.
Niinpä ne eivät ole eri ulottuvuuksia vaan eri maailmankaikkeuksia, joita
erottaa aikaeste, olemassaolon tietyllä taajuudella. Ulottuvuussiirtymä, ulottuvuuksien
väliset raja-aidat ovat taajuuksien välisiä raja-aitoja.

On olemassa entiteettejä jotka voivat elää astraalimaailmassa tai hienosyisessä
kausaalimaailmassa. He voivat matkata ajassa ja avaruudessa eri tavoin kuin ne
entiteetit, jotka elävät fyysisessä maailmassa, ja heidän maailmankaikkeutensa voi
näyttää aivan erilaiselta. Heidän toimintansa voivat näyttää epätavallisilta, mutta heille
ne ovat tavallisia, ja ne entiteetit jotka ovat hienosyisemmällä taajuudella, kykenevät
pääsemään paremmin matalammille taajuuksille kuin hienosyisemmille taajuuksille.
Esimerkiksi fyysisten olentojen on hyvin vaikea päästä keski- tai korkeataajuisille
aallonpituuksille. Mutta niillä jotka ovat keskitaajuisilla aallonpituuksilla ei ole
vaikeuksia päästä fyysiselle alueelle. Mutta keskitaajuisilla aallonpituuksilla olevilla
on suuria vaikeuksia päästä hyvin korkeataajuisille aalloille. Mutta ne jotka ovat
korkeataajuisella aallonpituudella, ovat tietoisia sekä matalien että keskipitkien
aallonpituuksien olemassaolosta. Kuitenkaan mitkään näistä olennoista eivät yleensä
ole paljoakaan tekemisissä toistensa kanssa, he käyttävät omaa taajuuttansa.

Kun ihmiset kuolevat, kun yksikkömielet poistuvat fyysisestä maailmankaikkeudesta,
ne voivat matkustaa keskipitkillä aallonpituuksilla ja säilyttää jonkin verran
tietoisuutta. Mutta on myös niitä entiteettejä, jotka asuvat ja ajattelevat tuolla
aallonpituudella, ja näissä pääryhmissä on alaryhmiä, alaulottuvuuksia. Niinpä tämä
aihe on kiinnostava, mutta sillä on vähän merkitystä ihmisten päivittäiseen elämään.
Se voi olla mitä tärkeintä, kun sitä käytetään yhteydenottoon, intrapsyykkiseen
kontaktiin entiteettien kanssa, jotka ovat kerrannaisulottuvuuksista tai vastaavista
maailmankaikkeuksista, mikä tarkoittaa maailmankaikkeuksia, joita jakaa aikakehys
yhdessä ulottuvuudessa. Mutta koska aika ei ole pysyvää, toisessa ulottuvuudessa se ei
ehkä ole sama, ja yhteys voidaan luoda yhden ajan ja toisen ajan välille. Aika ja
avaruus eivät ole niin kiinteitä kuin miltä ne näyttävät. Ne ovat epävakaampia.

Niinpä on niitä olentoja, jotka ovat olemassa moniulotteisesti ja välittävät tietoa ja
informaatiota toisesta ulottuvuudesta toiseen lisätäkseen niiden olentojen
hyvinvointia, jotka elävät tuossa matalataajuisessa ulottuvuudessa. Tätä tapahtuu ja
kuten olen sanonut, intrapsyykkinen kommunikaatio on kaikkein joustavin
kommunikaatiomuoto. Se on suhteellisen helppoa ja monet näistä entiteeteistä
ilmaisevat itseään tällaisen kommunikaation kautta. Ja he voivat ilmaista itseään
moniulotteisesti, niin että voi tuntua siltä, että vastaanottaa viestejä toisen olemassaolon olennoilta tai olennoilta, jotka ovat vieraita tälle tietylle ajalle tai tälle tietylle paikalle.
On niitä jotka ovat puhuneet negatiivisista maailmankaikkeuksista, negatiivisesta
aineesta, antimateria-maailmankaikkeuksista ja antimateria-aineesta, antimateria-
vastakohdista. Sanoisin että tätä ei ole olemassa. On kyllä antimateriaa, mutta ei ole
käänteistä todellisuutta. Ulottuvuus- ja aikasiirtymät luovat tämän
maailmankaikkeuden monitahoiset kerrokset.

Niinpä voi olla että yhteys voi tulla kaukaisesta paikasta, mutta se voi myös tulla kaukaisesta ajasta. Tai ehkä samasta paikasta mutta ulottuvuudeltaan eri olemassaolon kerroksesta. Ja niinpä kun elävä olento alkaa herättää kulakundalinia, silloin hänen mentaalinen kykynsä tulee tietoiseksi enemmästä kuin vain henkiinjäämisestä fyysisessä maailmassa ja hän tulee tietoiseksi tämän maailmankaikkeuden moniulotteisista tahoista. Kun kulakundalini alkaa nousta tietyn kohdan yläpuolelle, silloin voidaan päästä keskipitkien aaltojen astraalienergioihin, ja kun kulakundalini kohoaa vielä hienosyisemmälle tasolle, silloin päästään noille hyvin hienosyisille aallonpituuksille ja ajina cakra saavutetaan. Niinpä
kulakundalinin kehitystasosta johtuu pääsy näihin ulottuvuuksiin.

Niinpä tässä moniulotteisessa rakenteessa on seitsemän lokaa, seitsemän maailmaa,
seitsemän olemassaolon kerrosta. Kuten on seitsemän lokaa on viisi kosaa,
yksilömielen viisi kerrosta ja pääsy Kosmiseen Mieleen ja Kosmiseen Tietoisuuteen.
Siispä on lokat ja kosat. Kosat ovat peilikuvia, Kosmisen Mielen heijastuksia
yksikkömielessä. Nämä lokat ovat hyvin todellisia, ne ovat moniulotteisia. Ne eivät
ole vain käsitteitä. Ne ovat samanaikaisesti eri taajuuksilla. Kun henkilön taajuus
sopii yhteen tietyn lokan kanssa, hänellä on pääsy tuohon lokaan jossain määrin, aivan
kuten noilla satyalokan ihmisillä on pääsy matalataajuisempiin lokiin.
Tämä aihe on hieman monimutkainen ihmismielelle, koska ihmismieli pyrkii
ajattelemaan yksipuolisesti, lineaarisesti ja tämä ei ole lineaarinen maailmankaikkeus.
Se on monitahoinen ja moniulotteinen. Niinpä lineaariset, älylliset
käsitteenmuodostukset eivät ilmaise riittävästi tämän maailmankaikkeuden
moniulotteista rakennetta.