Ryhmäpsykologia ja Euroopan Unioni

 2.7.2016

K: Kommentoisitko jotain Euroopan tilanteesta? EU on kriisissä koska Britannia äänesti ulos EU:sta ja jotkut muut maat ehkä päättävät järjestää samanlaisen äänestyksen. Onko EU epäonnistunut?

V: Ihminen voi suhtautua johonkin ihmisryhmään erilailla kuin johonkin tiettyyn yksityiseen henkilöön joka kuuluu tuohon ryhmään.  Esim johonkin ryhmään samaistunut ihminen ei pidä ryhmän ulkopuolisista ihmisistä, mutta henk koht tasolla hänellä voi olla naapuri josta hän pitää, vaikka tuo naapuri kuuluisi tuohon parjattuun ulkopuoliseen ryhmään.
Hän toimii ryhmäpsykologian pohjalta, vaikka hänen henk koht kokemuksensa voi olla siitä eriävä.

Ison Britannian (tietyn väestönosan) suhteessa EU:hun -  ja tämä koskee myös monien muiden maiden kansalaisia -  ongelma on, että nuo ihmiset eivät ole kehittäneet riittävää identiteettiä, samaistumista EU:hun. Jotta EU olisi yhtenäinen, se edellyttää tätä samaistumista. EU asettaa haastetta sille samaistumiselle jota ihmiset tuntevat valtiotaan, kulttuuriaan, kulttuuriperintöään kohtaan. Nämä seikat muodostavat hyvin suuren osan ryhmäidentiteetistä. EU edellyttää ihmistä laajentamaan ryhmäidentiteettiään ylitse näiden pitkäaikaisten kulttuuri-identiteettien ja samaistumaan laajempaan identiteettiin. Tämä on osoittautunut vaikeaksi.

Jos ajatellaan USA:ta, tilanne on erilainen. USA:ssa on eri valtioita jotka muodostavat valtioliiton, mutta erona on, että eri valtioiden ihmisillä ei ole satojen tai tuhansien vuosien kulttuuri-identiteettiä, ei pitkiä sukulinjoja jotka ulottuvat kauaksi menneisyyteen ja joihin he tuntisivat lojaalisuutta. He ovat muuttaneet johonkin valtioon, asuneet toisessa valtiossa. Heillä on heikko lojaalisuus tiettyyn valtioon ryhmäidentiteettinä, he eivät juurikaan samaistu siihen. Niinpä he antavat ensisijaisen identiteetin yhdysvalloille, laajemmalle identiteetille.

EU:ssa tilanne on toinen; ihmisillä on pitkä historia omassa valtiossaan, he ovat samaistuneet tiiviisti oman ryhmäänsä. Siksipä he suojelevat ensisijaista identiteettiään eniten ja hylkäävät toissijaisen identiteetin, jos se edustaa uhkaa heidän ensisijaisen identiteettinsä hyvinvoinnille.

Yksi syy siihen että Englanti hylkäsi EU:n on maahanmuuttajat. Ihmiset kokevat että vieraat voimat tunkeutuvat maahan. Ihmiset haluavat pitää Englannin sellaisena kuin se on ollut. Useimmille ihmisille ensimmäinen ja tärkein identiteetti on primäärinen ryhmä: perhe, ydinperhe, suurperhe. Useimmissa yhteiskunnissa seuraavaksi tärkein on kotikaupunki tai kylä, alue jossa perhe asuu, ja sen jälkeen tulee valtio tai kansakunta, johon yksilö samaistuu.

Valtioon tai kansaan samaistuminen tapahtuu, koska se on perheeseen samaistumisen laajentuma. Tulee muistaa, että hengissäpysyminen on muinaisista ajoista alkaen riippunut ihmisten kyvystä muodostaa suojaavia ryhmiä, heimoja, suurperheitä jotka takaavat yksilön henkiinjäämisen.

Yksinäisen ihmisen selviytymismahdollisuudet olivat muinoin lähes olemattomat, joten ryhmä on geneettisesti perusta ja avain itsesäilytysvietille. Jopa siinä määrin että monille ihmisille ryhmän eloonjääminen menee yksilön oman eloonjäämisen edelle. Kyseessä on jälkeläisten, oman suvun eloonjääminen. Ensisijaisesta ryhmäidentiteetistä tulee tärkein: useimmille se on perhe tai suurperhe, suku.

Mutta nykyään perheet ovat hajonneet, heimot ovat hajonneet jättäen ihmiset turvattomiksi, eivätkä he löydä paikkaansa. Niinpä on ihmisiä jotka haluavat palata takaisin entiseen, kun oli vielä perhe, kylä ja koko laajempi suku, oma rotu, oma valtio, oma kieli.  Ennen oli paremmin, heidän tarpeensa tyydytettiin. Koska nyt ei ole niin, he vastustavat uusia ryhmiä jotka ovat tulossa: eri rotuja, vieraskielisiä, eri kansallisuutta.

Tämän päivän yhteiskunnassa monet ihmiset ovat vieraantuneet perheistään ja tämä identiteetti on särkynyt. Se on hyvin tuskallista, koska se on geneettisesti koodattu ihmiseen. Niinpä perhe korvataan toisella perheellä. Henkinen tai  aatteellinen yhteisö, työpaikka tai jokin muu ryhmä  korvaa primäärisen ryhmän, perheen tai heimon.

Siinä historian vaiheessa kun valtiot syntyivät, oli tarve siirtyä lääneistä ja heimoista yhtenäiseen kansaan, kansalliseen ryhmään, joka oli paljon laajempi. Tämä prosessi ei ollut helppo. Aikana, jolloin läänit muodostuivat heimoista, prosessi sujui kohtalaisen hyvin, koska perhe ja suurperhe sisältyivät lääniin. Mutta valtioiden syntyyn tarvittiin sekä olosuhteiden pakkoa että voimaa. Tietyssä historian vaiheessa monien heimojen ja läänien oli tarve liittyä yhteen niin että niillä oli yksi johtaja. Näin niistä tuli valtioita jota hallitsi kuningas tai kuningatar.

Mikä sitten sai nämä vahvat primääriryhmät liittymään yhteen valtioiksi? Eloonjääminen, sen seikan oivaltaminen että näin voitiin välttyä tuhoavilta heimosodilta, ja suurilta henkilökohtaisilta menetyksiltä. Vahvat johtajat antoivat kuvan että he voivat välttää sotien tuhot. Tämä sai ihmiset hyväksymään suuremman heimon: näin syntyi nationalismi. Voimakkaiden kuninkaiden ja kuningattarien yhdistäminä ihmiset tunsivat olonsa turvallisemmiksi, ei tarvinnut pelätä naapuria jatkuvasti.

Euroopan Unioni ei ole onnistunut synnyttämään tällaista tunnetta. Siihen on useita syitä. Ensinnäkin ihmiset ovat lojaalisia ryhmälle jolla on vahva johtaja. Tulee olla henkilö jota ihmiset ihailevat. Tämä sisältyy ihmisen psykologiaan. USA:ssa tämä on presidentti, voimakas henkilö joka yhdistää eri valtiot. EU:lla ei ole sellaista voimakasta henkilöä, joka olisi kansallisia johtajia voimakkaampi. EU perustuu lähinnä talouteen. Ihmiset tarvitsevat enemmän ryhmäidentiteettiä varten kuin taloudelliset seikat.

Ensinnäkin tarvitaan voimakas johtaja, voimakkaampi kuin valtioiden johtajat, joka voi pitää valtioiden johtajat ruodussa. Toiseksi tulee selkeästi lieventää uhkaa ihmisten hyvinvoinnille, ei pelkästään taloudellisesti vaan myös muilla tasoilla, kokea uuden identiteetin laajentavan itsekunkin aluetta, yhdistävän muihin ryhmiin. Ihmisten tulee nähdä jaetun yhtenäisyyden edut. Talouteen perustuva liitto tuo taloudellisia etuja, mutta on muita tekijöitä jotka koskettavat ihmisiä enemmän.

Nyt on aika päästää irti kansallisuusaatteesta ja siirtyä universaaliseen aatteeseen, maailmanliittoon, maailmanhallitukseen. Sitä tarvitaan, kuten aikanaan tarvittiin valtioita, koska heimot ja klaanit eivät lopettaneet sodankäyntiään, tarvittiin vahva johtaja lopettamaan sodat. Mutta nykyään sodat tuhoavat kansakuntia, valtioita. Nyt tarvitaan yhdistymistä yhdeksi ihmiskunnaksi, maailmanliitoksi, ilman että luovutaan valtioiden identiteeteistä, aivankuten ei luovuttu perhe-, kylä- ja heimoidentiteeteistä.

Ihmiset ovat muodostaneet valtioonsa liittyviä identiteettejä jotka eivät palvele heitä eikä  maailmaa, koska valtioiden välille kehittyy ristiriitoja. Sodista on tullut suurempia koska valtiotkin ovat suurempia.

Tarvitaan valtioiden välistä liittoa. EU on lähinnä taloudellinen liitto eikä sen vuoksi kata yhteiskunnan todellisia tarpeita. EU on rajoittunut, se on tilapäinen silta, konstruktio. Sen jatkuvuus on kyseenalaistettu.
Sen sijaan olosuhteet tulevat synnyttämään maailmanliiton, joka luodaan ei vain taloudellista vakautta vaan myös poliittista vakautta varten, hillitsemään aggressioita ja lopettamaan sotia.

Tämä valtioiden liitto tulee väistämättä, mutta kenties se edellyttää vielä enemmän akuuttia kärsimystä joka pakottaa sen syntymään. Maailma on kriisissä, joka voidaan ratkaista vain maailmanlaajuisella tavalla. Mikään valtio ei voi yksinään ratkaista kriisejä tämän päivän maailmassa. Edellytyksenä on että ihmiset ovat halukkaita yhteistyöhön, kuuntelevat toisiaan, kunnioittavat toisiaan ja välittävät toisistaan.

Ihmiskunta tulee lähiaikoina muodostamaan tällaisen maailmanliiton, siitä ei ole epäilystäkään. Sen puitteissa palataan takaisin perheeseen, heimoon ja primääriseen ryhmään. Nämä primääriryhmät ovat vahvoja yksiköitä ihmisperheen ketjussa, ja tällä planeetalla elämä tulee vakaaksi ja säädellyksi/hallituksi.

K: Tuleeko maailmaa siis johtamaan jokin karismaattinen henkilö jota kaikki kunnioittavat ja arvostavat?

V: Ihmiset seuraavat johtajia, ei persoonattomia voimia. Tulee olemaan tietty henkilö.

K: Onko jo nähtävissä että näin tapahtuu lähitulevaisuudessa, tuleko USA:sta johtava voima planeetalla ja tuleeko tuo henkilö USA:sta vai kuinka se tulee tapahtumaan?

V: Siihen en voi vastata. Tulevaisuus jää nähtäväksi. Kaikkialla ihmiset kokevat tuskaa, ei vain tässä maassa. Se heijastui myös Englannin Brexitissä. Muutosten kourissa ihmiset haluavat palata johonkin turvalliseen, jossa he tunsivat olevansa vahvoilla. Mutta tulevaisuuteen ei ole muuta tietä kuin eteenpäin. Mennyt on mennyttä. Maailma ei ole tänään sama kuin eilen.

Ihmisten tarpeet vetävät heitä kaipaamaan mennyttä, voiman päiviä, omaa kulttuuria. Amerikan intiaanit eivät halunneet väistyä maahantunkeutujien tieltä. Tiibetiläiset eivät halunneet kulttuurinsa häviävän kiinalaisten alle. Brittiläinen maaseudun väki ei halua väistyä maahanmuuttajien tieltä. Ihmiset haluavat pitää kulttuurinsa, perheensä, perinteensä ja kotinsa.

Vahva maailmanliitto takaa noiden eri kulttuurien säilymisen ja  koordinoi ne toimivaksi yhteiskunnaksi, joka yhdistää kansakunnat kuten heimot kerran yhdistettiin. Nähtäväksi jää, kenen toimesta se tapahtuu, mutta liikkeelle on lähtenyt voimia jotka saavat sen varmasti tapahtumaan.

Korkein Olemus on ihmiselämän johtotähti. Älä samaistu tähän tai tuohon ryhmään jotakin toista ryhmää vastaan, vaan samaistu kaikkiin eläviin olentoihin. Tiedosta, että kaikki ovat Korkeimman ilmenemismuotoja, jokainen olento on veljesi tai sisaresi.